Störningar på webbplatsen

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Det kan innebära vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Åtgärder för att stoppa rattonykterheten

Svar på skriftlig fråga 2015/16:8 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2015/06922/POL

Justitiedepartementet

Inrikesministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:8 av Sten Bergheden (M) Åtgärder för att stoppa rattonykterheten

Sten Bergheden har frågat mig vad jag tänker göra åt den ohållbara situationen med rattonykterheten på våra vägar.

Trafiksäkerhetsarbetet är en självklar och viktig del av Polismyndighetens arbete. Målet är först och främst att bidra till en minskning av antalet döda och skadade i trafiken samt att skapa trygghet för trafikanten. Därutöver ska Polismyndigheten även upptäcka och förhindra annan brottslighet i trafikmiljön.

Nykterhet kontrolleras vid varje förar- och fordonskontroll och är en uppgift som utförs av samtliga poliser i yttre tjänst. I varje polisregion finns även såväl polismän som särskilt utbildade bilinspektörer som är specialiserade på kontroll av yrkestrafiken.

Möjligheten till effektiv kontrollverksamhet har tidigare begränsats av att befogenheter, ansvar och prioriteringar varit underställda beslut i varje polismyndighet. Sedan den 1 januari i år, då den nya Polismyndigheten inledde sin verksamhet, finns inte längre den begränsningen. Polismyndigheten har nu möjlighet att fatta de beslut som krävs för att skapa en likriktad kontrollverksamhet, tydligare prioriteringar av arbetsuppgifter och en effektiv resursfördelning över hela landet.

I syfte att få ett mer effektivt utnyttjande av samhällets resurser för trafiksäkerhet utförs nykterhetskontroller på förare av motorfordon i hamnar också av Kustbevakningen och Tullverket. Sedan ett år tillbaka finns automatiska nykterhetskontroller, s.k. alkobommar, i Stockholms frihamn. Regeringen har även uppdragit åt Trafikverket att analysera förutsättningarna för ett införande av alkobommar i vissa hamnar. I uppdraget ingår att analysera och lämna förslag på vilka hamnar som kan vara aktuella samt en tidsplan för införandet. Uppdraget ska redovisas senast den 2 november 2015.

Avslutningsvis är det värt att påpeka att en ökad trygghet på våra vägar inte enbart är en polisiär fråga utan kräver förebyggande insatser från hela samhället.

Stockholm den 30 september 2015

Anders Ygeman

Skriftlig fråga (Inlämnad 2015-09-17)