Åtgärder för hästnäringen

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1750 besvarad av Statsrådet Anna-Caren Sätherberg (S)

Statsrådet Anna-Caren Sätherberg (S)
N2022/01478 Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2021/22:1750 av Alexandra Anstrell (M)
Åtgärder för hästnäringen

Alexandra Anstrell har frågat om statsrådet Anders Ygeman vill ta initiativ till förslag som kan hjälpa hästnäringen under den pågående krisen och som även skapar bättre förutsättningar för näringen framgent. Frågan har överlämnats till mig.

Hästnäringen är en växande bransch som är viktig för utvecklingen och företagandet på landsbygden. Sedan 2018 arbetar regeringen med en sammanhållen landsbygdspolitik där målet är en livskraftig landsbygd med likvärdiga möjligheter till företagande, arbete, boende och välfärd som leder till en långsiktigt hållbar utveckling i hela landet.

Att Svenska Ridsportförbundet fått se sitt stöd minska är en följd av det förändringsarbete som sker inom idrottsrörelsen. Förändringsarbetet ska enligt Riksidrottsförbundet framför allt leda till att fler ska vilja och kunna idrotta i förening – hela livet. Regeringen för en nära dialog med Riksidrottsförbundet för att förändringar av bidragsreglerna som medför ökad jämlikhet och jämställdhet inom idrotten ska komma till stånd. En viktig utgångspunkt för statens idrottspolitik är en fri och självständig idrottsrörelse som engagerar många och är en betydelsefull del av vår gemensamma välfärd. Vid sidan av det ordinarie statliga stödet till idrotten har regeringen under pandemin därför tillfört idrotten 4,275 miljarder kronor i kris- och uppstartstöd.

Regeringen har även vidtagit mer specifika åtgärder som kan främja hästnäringen. Till exempel beslutades i början av januari i år propositionen En ny konsumentköplag (prop. 2021/22:85). Regeringen föreslår där att det införs vissa särskilda regler vid konsumentköp av levande djur som hästar. Syftet är att få till stånd en mer ändamålsenlig ordning för både näringsidkare och konsumenter samt bidra till en god djurvälfärd och respekt för djur vid sådana köp. Lagändringarna trädde i kraft den 1 maj.

Företag med hästverksamhet har i dag möjlighet att ta del av insatser inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken, till exempel genom lokalt ledd utveckling samt kompetensutveckling och rådgivning. Därutöver kommer det att vara möjligt för jordbruksföretag med hästverksamhet eller som diversifierar med hästverksamhet att söka om investeringsstöd för en sådan utveckling.

I nuläget avser regeringen inte att vidta några ytterligare åtgärder utöver de som redan nämnts för hästnäringen.

Stockholm den 28 juni 2022

Anna-Caren Sätherberg

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2022-06-20)