Åtgärder mot diskriminering på bostadsmarknaden

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1045 besvarad av Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

Dnr N2016/02502/PUB

Näringsdepartementet

Bostads-, stadsutvecklings- och it-ministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1045 av Ewa Thalén Finné (M) Åtgärder mot diskriminering på bostadsmarknaden

Ewa Thalén Finné har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att komma till rätta med diskrimineringen på bostadsmarknaden och i så fall vilka?

I den kartläggning om diskriminering på bostadsmarknaden som Diskrimineringsombudsmannen genomförde för ett antal år sedan framkom bland annat att diskrimineringsgrunden etnisk tillhörighet förekom i större utsträckning än de andra diskrimineringsgrunderna. Den diskrimineringslag vi har med ändamålet att motverka diskriminering ska utgöra grund för att detta inte ska vara möjligt. Vi vet båda att det dessvärre sker diskriminering på bostadsmarknaden. Ewa Thalén Finné skriver att det på senare tid uppdagats tydliga fall av diskriminering där hyresvärdar föredrar svensk nationalitet framför annan etnisk bakgrund. Med den brist på bostäder som råder i stora delar av landet samt det ökande antalet nyanlända till Sverige är det därför av särskild vikt att slå vakt om att diskrimineringslagen följs. Detta är något som regeringen följer noga.

Regeringens satsning på fler nya hem med betoning på nyproduktion av hyresrätter som hushåll med vanliga inkomster kan efterfråga tror jag är en viktig förutsättning för att få till en väl fungerande bostadsmarknad. En fungerande bostadsmarknad för alla hushåll kan bidra till att minska risken för att hushåll blir diskriminerade.

Stockholm den 12 april 2016

Mehmet Kaplan

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2016-03-31)