Åtgärder mot gränshindren i Öresundsregionen

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1202 besvarad av Finansminister Anders Borg

Finansminister Anders Borg

den 17 september

Svar på fråga

2008/09:1202 Åtgärder mot gränshindren i Öresundsregionen

Finansminister Anders Borg

Tina Acketoft har frågat arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin hur han avser att agera med avseende på vissa beskrivna problem med de svenska arbetsgivaravgifterna i Öresundsregionen.

Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Frågeställaren refererar till de danska och svenska arbetsmarknadsministrarnas gemensamma presentation av rapporten Öresund – två länder, en arbetsmarknad. Rapporten togs fram av en dansk-svensk arbetsgrupp som tillsattes mot bakgrund av ministrarnas gemensamma deklaration vid det så kallade Öresundstinget i Köpenhamn i maj 2007. Som ett resultat av rapporten har Danmark sedermera ändrat sina skatteregler så att det numera även enligt dansk rätt är praktiskt möjligt att avtala om att arbetstagaren i vissa situationer betalar arbetsgivarens socialavgifter i anledning av anställningen. Sverige har sedan länge haft sådana regler. Det är således möjligt för en arbetstagare som bor i Sverige att betala in socialavgifterna i form av egenavgifter.

Eftersom de svenska reglerna för uppbörd av socialavgifter hos fysiska personer bygger på den taxerade inkomsten kan i vissa speciella fall inkomst som är undantagen från svensk beskattning – till exempel på grund av skatteavtal – också undgå svenska socialavgifter. Detta innebär emellertid inte att den anställde undantas från socialförsäkringens förmåner. Frågeställaren anför att om dessa regler skulle ändras retroaktivt riskerar den skattskyldige en skattesmäll. En sådan retroaktiv ändring av skatte- och avgiftsuttaget är emellertid förbjuden enligt grundlagen varför någon sådan risk inte föreligger.

Det är angeläget att hitta lösningar på problem som möter gränspendlare ibland annat Öresundsregionen. När det gäller socialförsäkringsfrågor vill jag erinra om att en nordisk arbetsgrupp haft i uppdrag att se över den nordiska konventionen om social trygghet. Arbetsgruppen fick – utöver översynen – i uppdrag att se över frågor kopplade till arbetet med att undanröja gränshinder och har också bland annat behandlat frågan om socialförsäkring vid arbete i flera länder. Arbetsgruppen överlämnade i augusti en rapport med förslag till en ny nordisk konvention om social trygghet. Rapporten har remitterats av Socialdepartementet. Jag vill inte föregå Socialdepartementets beredning av rapporten.

Händelser

Inlämnad: 2009-09-03 Anmäld: 2009-09-03 Besvarad: 2009-09-17 Svar anmält: 2009-09-21

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2009-09-03)