Åtgärder mot stöldligor

Svar på skriftlig fråga 2018/19:760 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Finansminister Magdalena Andersson (S)


Fi2019/

02353/S3

Finansdepartementet

Finansministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:760 av Anders Hansson (M)
Åtgärder mot stöldligor

Anders Hansson har frågat justitie- och migrationsministern om han är villig att genomföra en förändring i lagstiftningen som ger Tullverket befogenhet att även kontrollera utgående stöldgods, och när ett lagförslag till riksdagen i denna fråga i så fall kan förväntas.

Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Regeringen är fast besluten att slå tillbaka mot stöldligorna. Människor och företag drabbas hårt och det kan vi inte tolerera. Sverige behöver bli ett mindre attraktivt mål för internationella brottsnätverk så att mängden organiserade tillgreppsbrott som begås i landet minskar. Regeringen gjorde i budgetpropositionen för 2018 den största satsningen på Polismyndigheten under 2000-talet. Arbetet vid gränserna är också en viktig väg mot en minskad organiserad brottslighet och 2018 fick Tullverket det största resurstillskottet på tio år.

Polismyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen arbetar just nu med ett regeringsuppdrag för att förstärka insatserna mot internationella brottsnätverk. Resultatet av uppdraget kan bidra till underlag i frågan om hur brottsligheten kan bekämpas, men det är för tidigt att säga redan nu vad det blir. Vi vill hitta de mest effektiva åtgärderna och hela verktygslådan ska aktiveras. Metodutveckling och fokuserat samarbete kan visa sig vara mycket effektivt. Utökade befogenheter för Tullverket för att förhindra att stöldgods förs ut ur landet kräver ny lagstiftning. Regeringen kommer när uppdraget har slutredovisats att analysera frågan noga för att då överväga eventuella lagstiftningsåtgärder.

Stockholm den 19 juni 2019

Magdalena Andersson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-06-12)