Att fullfölja riksdagens beslut

Svar på skriftlig fråga 2014/15:516 besvarad av Stefan Löfven (S), statsminister

Stefan Löfven (S), statsminister

Dnr S2015/3592/FS

Socialdepartementet

Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2014/15:516 av Cecilia Widegren (M) Att fullfölja riksdagens beslut

Cecilia Widegren har frågat statsministern vilka konkreta åtgärder han avser att vidta för att säkerställa att regeringen framdeles bereder ärenden enligt praxis till riksdagen och t.ex. fullföljer det av riksdagen fattade beslutet angående patientlagen, det vill säga allas lika rätt att välja vårdcentral.

Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Det är viktigt att alla ärenden kvalitetssäkras. Utrednings- och remissväsendets ställning i den svenska politiska beslutsprocessen är en viktig garant för hög kvalitet i lagstiftningsarbetet. Regeringen tar beredningskravet på stort allvar.

De förslag regeringen presenterade i höstas rörande ett upphävande av kravet på vårdvalssystem enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) i primärvården syftade enbart till att påverka reglerna för att starta en vårdcentral. Det under förutsättning att landstinget skulle ha valt att utnyttja den föreslagna rätten att organisera primärvården på andra sätt än enligt LOV. Patientens möjlighet att välja offentligt finansierad primärvård och öppen specialiserad vård skulle inte ha påverkats av förslaget och regeringen har inte för avsikt att ändra på den möjligheten.

Mot bakgrund av kritiken mot beredningen av höstens lagförslag fann regeringen det lämpligt att låta Utredningen om reglering av offentlig finansiering av privat utförda välfärdstjänster se över hur regleringen kan ändras i syfte att upphäva kravet på vårdvalssystem enligt LOV i primärvården. Utredningen ska lämna sitt förslag senast den 1 november 2015.

Regeringen avser att, i enlighet med gällande regler, redovisa till riksdagen hur vi har hanterat riksdagens tillkännagivanden.

Stockholm den 20 maj 2015

Gabriel Wikström

Skriftlig fråga (Inlämnad 2015-05-07)