Avtal med Tyskland om pant på burkar och PET-flaskor

Svar på skriftlig fråga 2014/15:533 besvarad av Åsa Romson (MP), klimat- och miljöminister

Åsa Romson (MP), klimat- och miljöminister

Dnr M2015/2192/Ke

Miljö- och energidepartementet

Klimat- och miljöministern samt vice statsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2014/15:533 av Thomas Finnborg (M) Avtal med Tyskland om pant på burkar och PET-flaskor

Thomas Finnborg har frågat mig vilka initiativ och konkreta åtgärder Sverige hittills har vidtagit för att åstadkomma ett avtal eller annan bilateral lösning med Tyskland och Danmark om pant på burkar och PET-flaskor, och vad planen är för det framåtriktade arbetet.

Frågan om ett nordiskt pantsystem har diskuterats under många år. Bakgrunden har varit det stora flödet av burkar från främst Tyskland
till Danmark. Vi är angelägna om att burkarna samlas in och återvinns. Det är också viktigt att systemen är enkla att förstå och lättillgängliga
för konsumenterna.

Vid flera tillfällen har Nordiska ministerrådet uttalat sig i denna fråga och framfört att det är regeringarnas uppfattning att man för att lösa problemen med den gränsöverskridande handeln bör inrikta sig på att sluta bilaterala avtal mellan de länder där handeln är störst, dvs. mellan Tyskland och Danmark. Enligt uppgift ska Danmark och Tyskland ha tecknat ett avtal om att dansk eller tysk pant kommer att behöva betalas vid köp av burkar eller flaskor i Tyskland från år 2018.

I likhet med vad tidigare regeringar har konstaterat är det ur miljö-perspektiv viktigast att se till att burkarna samlas in och återvinns.
Detta sker i dag i nationella pantsystem i de nordiska länderna. Det svenska pantsystemet som drivs av Returpack AB tar också emot och materialåtervinner burkar från andra länder, men då betalas ingen pant ut. Därutöver finns särskilda system för insamling av förpackningar generellt som också materialåtervinner förpackningarna. Regeringen har inte fått några signaler om att en större andel burkar som importeras av privatpersoner till Sverige inte omhändertas på ett miljömässigt sätt.


Mot bakgrund av detta finns det inte skäl att Sverige sluter ett särskilt avtal med Tyskland.

Stockholm den 27 maj 2015

Åsa Romson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2015-05-18)