Basanslag till universitet och högskolor

Svar på skriftlig fråga 2018/19:207 besvarad av Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

Statsrådet Matilda Ernkrans (S)


U201

9

/004

52

/UH

Utbildningsdepartementet

Ministern för högre utbildning och forskning

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:207 av Betty Malmberg (M) Basanslag till universitet och högskolor

Betty Malmberg har frågat mig om ökningarna av basanslag till landets lärosäten i den av riksdagen beslutade M-KD-budgeten kommer att fördelas ut till respektive lärosäte, och i så fall när?

Precis som Betty Malmberg skriver har riksdagen varit överens om vikten av långsiktiga villkor för forskning. Långsiktighet är en viktig utgångspunkt för forskningspolitiken och därför har den senaste forskningspropositionen Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft ett uttalat tioårigt perspektiv. I propositionen angavs att regeringen hade för avsikt att succesivt öka lärosätenas basanslag och redan i budgetpropositionen 2017/18:1 (utg.omr. 16) ökade basanslagen totalt sett med 500 miljoner kronor. I samma budgetproposition aviserades även en preliminär fördelning för de beräknade ökningarna av basanslagen 2019 och 2020.

Till följd av statsministeromröstningen den 25 september 2018 styrdes riket av en övergångsregering fram till den 21 januari 2019 vilket innebar att budgetpropositionen för 2019 lämnades av en övergångsregering. Utgångspunkten för övergångsregeringens budgetförslag var att förslagen ska utgå från den budget som riksdagen har beslutat för 2018 efter förslag i budgetpropositionen för 2018 men med vissa justeringar. Det innebär att anslagsnivån 2018 för lärosätenas anslag för forskning och utbildning på forskarnivå, basanslagen, fortsatt gäller men justeras för pris- och löneomräkning. Däremot innebar principerna för övergångsregeringens budget att den beräknade ökningen av basanslagen inte ingår i budgetförslaget.

I den budget som beslutades av riksdagen återfördes den beräknade ökningen av basanslagen och det angavs i betänkandet att dessa skulle fördelas i en ändringsbudget. På Betty Malmbergs fråga om ökningen av basanslagen kommer att fördelas till landets lärosäten svarar jag därför att detta är en fråga som behandlas inom ramen för processen för vårändringsbudgeten. Innan dess att vårändringsbudgeten är beslutad av regeringen och behandlad i kammaren går det inte att uttala sig när och om den aviserade ökningen basanslagen kommer att fördelas till landets lärosäten.

Avslutningsvis vill jag understryka vikten av långsiktiga villkor för forskning och att det därför är viktigt att regering och riksdag följer den politik som antagits i den senaste forskningspropositionen. Jag kommer att arbeta för att det fortsatt ska råda en stor enighet kring forskningspolitiken.

Stockholm den 18 februari 2018

Matilda Ernkrans

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-02-12)