Behörig företrädare för utländska företag i Sverige

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1218 besvarad av Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin

Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin

den 23 september

Svar på fråga

2008/09:1218 Behörig företrädare för utländska företag i Sverige

Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin

Christina Axelsson har frågat mig om jag avser att verka för att Sverige även fortsättningsvis ska ha rätt att kräva att utländska företag verksamma i landet ska ha en behörig företrädare registrerad här.

Den filiallagstiftning frågan rör ligger formellt under Näringsdepartementet och alltså utanför mitt ansvarsområde. Jag är inte heller rätt person att besvara frågor kring effekterna av föreslagna ändringar i denna lagstiftning när det gäller områden som inte rör arbetsmarknadspolitiken. Jag fokuserar i mitt svar således på sådana omständigheter rörande filiallagstiftningen som kan sägas ha koppling till mitt ansvarsområde.

Jag vill, innan jag går närmare in på att besvara frågan, klargöra att kravet på att ett utländskt företag ska bedriva verksamhet i Sverige genom filial inte har tillkommit som ett resultat av förhandlingarna om tjänstedirektivet. Den nuvarande filiallagen infördes 1992. Det är utifrån tjänstedirektivet och EG-fördragets artikel 49 om fri rörlighet för tjänster som frågan har uppstått om den lagen, med dess krav på viss etablering vid verksamhet här i Sverige, är förenlig med EG-rätten.

Inom ramen för arbetet med genomförandet av tjänstedirektivet i Sverige angående filiallagen har inom Regeringskansliet gjorts bedömningen att det nuvarande kravet på filial för tjänsteföretag som endast tillfälligt avser att tillhandahålla tjänster i Sverige strider mot EG-rätten. Ett förslag till ändring i förordningen om utländska filialer har därför utarbetats, med innebörd att tillfälliga tjänsteutövare från andra medlemsstater undantas från kravet på etablering genom filial. En promemoria med förslaget har remitterats till bland annat arbetsmarknadens parter. Förordningsändringen ska enligt promemorian träda i kraft den 27 december 2009, det vill säga vid den tidpunkt tjänstedirektivet ska vara genomfört i EU:s medlemsstater.

Filiallagens krav på att det ska finnas en i Sverige bosatt föreståndare med ansvar för den bedrivna verksamheten i fall där näringsverksamhet bedrivs av enskild näringsidkare som är bosatt i ett annat land har av regeringen också bedömts strida mot tjänstedirektivet. Ett förslag om att ta bort det kravet när det gäller sådana enskilda näringsidkare som är bosatta i andra EES-länder har lagts fram i proposition 2008/09:187 som överlämnades till riksdagen genom beslut den 20 maj i år. Även denna ändring föreslås träda i kraft den 27 december 2009.

Ett generellt krav på att en tjänsteutövare från ett annat EES-land måste ha en behörig företrädare registrerad i Sverige för att bedriva verksamhet i landet har alltså av regeringen bedömts strida mot EG-rättens regler om fri rörlighet för tjänster. Jag tänker mot den bakgrunden inte verka för att ett sådant krav behålls eller införs.

Beredning pågår för närvarande inom Regeringskansliet av vissa frågor med anknytning till de föreslagna ändringarna i filiallagstiftningen, exempelvis när det gäller konsekvenserna av ändringarna i olika avseenden. Regeringen har också aviserat att i ett annat sammanhang återkomma till frågan om vilka möjligheter som finns att tillgodose arbetstagarorganisationernas intressen i de situationer som berörs.

Händelser

Inlämnad: 2009-09-11 Anmäld: 2009-09-15 Besvarad: 2009-09-23 Svar anmält: 2009-09-24

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2009-09-11)