Beredningen av nya Natura 2000-områden på norra Gotland

Svar på skriftlig fråga 2015/16:20 besvarad av Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Dnr M2015/03301/Nm

Miljö- och energidepartementet

Klimat- och miljöministern samt vice statsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2014/15:20 av Jesper Skalberg Karlsson (M) Beredningen av nya Natura 2000-områden på norra Gotland

Jesper Skalberg Karlsson har frågat mig om det är svenska eller euro-peiska mål som ligger till grund för beslutet att skapa 15 nya Natura 2000-områden på Gotland, och har regeringen under beredningen av ärendet tagit särskild hänsyn till Europakonventionens krav på respekt för äganderätten.

Den svenska naturen behöver skyddas, skötas och nyttjas på ett hållbart sätt så att den biologiska mångfalden stärks och naturens ekosystem fortsätter att producera ekosystemtjänster såsom rent vatten, livsmedel och ren luft. Inom EU finns våra gemensamma åtaganden att skydda värdefull natur formulerade i två direktiv: art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet. Bägge dessa direktiv är fullständigt genomförda i vårt nationella svenska regelverk. I Sverige finns i dag omkring 4 000 Natura 2000-områden på en sammanlagd yta av mer än sex miljoner hektar. Majoriteten av dessa områden är även skyddade som nationalparker eller naturreservat. Urvalet av svenska Natura 2000-områden är en viktig grund för bevarandet av ett representativt urval av naturmiljöer i landet. På Gotland finns flera värdefulla naturområden med mycket höga naturvärden. Flera av dessa naturområden ingår därför i nätverket Natura 2000. Regeringens beslut den 31 augusti i år om nya områden och justeringar av befintliga Natura 2000-områden på Gotland är ett viktigt led i arbetet med att skapa ett långsiktigt skydd för vår värdefulla natur. Beslutet baserades på underlag som i alla avseenden motsvarar de krav som ställs i EU:s naturvårdsdirektiv. Regeringens beslut medför att vi uppfyller våra EU-rättsliga åtaganden samtidigt som möjligheterna att nå våra nationella miljökvalitetsmål förbättras.

I fråga om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna så vill jag framhålla att den gäller som lag i Sverige. Det är förstås en självklarhet att regeringens beslut är förenligt med vårt regelverk.

Stockholm den 30 september 2015

Åsa Romson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2015-09-22)