Beskattning av husbilar

Svar på skriftlig fråga 2018/19:937 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Finansminister Magdalena Andersson (S)


Fi2019/03000

Finansdepartementet

Finansministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:937 av Thomas Morell (SD)
Beskattning av husbilar

Thomas Morell har frågat mig om jag avser att ompröva beslutet avseende beräkningen av fordonsskatten för husbilar i enlighet med det så kallade WLTP-värdet.

Det sker inga ändringar i reglerna för fordonsbeskattning den 1 september 2019. Däremot påverkas fordonsbeskattningen för vissa husbilar av övergången till en ny testmetod för avgasutsläpp enligt gemensamma EU-regler, WLTP.

WLTP är mer realistisk än den tidigare testmetoden NEDC, vilket i de flesta fall innebär att fordon som testas enligt WLTP får högre utsläppsvärden. För husbilar som testas enligt WLTP kommer det finnas uppgift om koldioxidutsläpp för den färdigbyggda husbilen i vägtrafikregistret. Med den gamla testmetoden, NEDC, saknades många gånger uppgift om koldioxidutsläpp för den färdigbyggda husbilen och de har därför beskattats efter skälig grund. Finns det en uppgift om koldioxidutsläpp för den färdigbyggda husbilen i vägtrafikregistret ska den, precis som tidigare, ligga till grund för uttaget av fordonsskatt. Husbilar som saknar uppgift om koldioxidutsläpp i vägtrafikregistret för den färdigbyggda husbilen ska även fortsättningsvis beskattas efter skälig grund. En översyn av bonus–malus-systemet kommer göras det närmsta året.

Thomas Morell påpekar även att jag tidigare svarat att husbilsägare kan minska fordonskatten genom att ställa av sin husbil när den inte används för t.ex. semesterändamål. Detta är relevant eftersom husbilar särskiljer sig från många andra fordon då avställningen av husbilar på vinterhalvåret är omfattande.

Stockholm den 16 september 2019

Magdalena Andersson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-08-30)