Besked om resurser för skollokaler från Migrationsverket

Svar på skriftlig fråga 2014/15:786 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2015/06762/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2014/15:786 av Lotta Olsson (M) Besked om resurser för skollokaler från Migrationsverket

Lotta Olsson har frågat mig om det är rimligt att besked om finanseringsstöd för renovering av skollokaler från Migrationsverket till Laxå kommun inte kan ges förrän kostnaden redan finns? Och om inte – vilka generella åtgärder jag är beredd att vidta för att kommuner inte ska hamna i en sådan situation.

För det första vill jag rikta ett tack till Laxå för det ansvar som kommunen tar när det gäller nyanlända. Det värmer att höra om den breda politiska förankringen som kommunen har för mottagandet. Laxå måste ses som ett föredöme!

Kommunerna har det samlade ansvaret för alla barns skolgång. Det gäller såväl resurssättning av lärare som lämpliga lokaler för undervisning. Att kommuners kostnader ökar vid ett högt mottagande är något som regeringen är väl medveten om. Regeringen vill höja schablon-ersättningen till kommunerna för mottagandet av nyanlända. Alla kommuner som tar emot en nyanländ under 65 år får i dag en ersättning på 83 100 kr per person för kostnader som kan uppstå under den första tiden efter mottagandet, t.ex. för särskilda introduktionsinsatser i förskolan eller skolan för barnen, sfi för de vuxna och kostnader för mottagande och praktisk hjälp i samband med bosättningen. För de som mottas i en kommun fr.o.m. 1 januari 2016 höjs denna schablon kraftigt till 125 000 kr. För personer som fyllt 65 år höjs schablonen från 52 000 till 78 200 kr. Regeringen vill även höja skolschablonen för asylsökande barn med 50 procent för alla skolformer.

Avsikten är att de höjda schablonersättningarna ska ge kommunerna bättre förutsättningar för asylsökande barns skolgång och mottagandet av nyanlända.


Regeringen kan inte uttala sig om en myndighets bedömning i en enskild fråga. Jag anser dock att den ordning som framgår av förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. är rimlig. Av denna framgår bland annat att ersättning för extraordinära kostnader kan ges först efter särskild prövning.

Stockholm den 18 september 2015

Morgan Johansson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2015-09-11)