Bevarad integritet för matförgiftade restaurangbesökare

Svar på skriftlig fråga 2021/22:582 besvarad av Statsrådet Anna-Caren Sätherberg (S)

Statsrådet Anna-Caren Sätherberg (S)
N2021/03025 Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2021/22:582 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Bevarad integritet för matförgiftade restaurangbesökare

Marléne Lund Kopparklint har frågat socialminister Lena Hallengren hur ministern ämnar verka så att privatpersoners och patienters integritet bevaras vid matförgiftningar. Frågan har överlämnats till mig.

Enligt livsmedelslagstiftningen får livsmedel inte släppas ut på marknaden om de inte är säkra. Livsmedelsföretagare har ansvar för att de livsmedel de säljer eller serverar är säkra och uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen och EU:s medlemsstater ska övervaka och kontrollera att livsmedels-företagarna uppfyller de relevanta kraven i livsmedelslagstiftningen.

Om man misstänker att man blivit matförgiftad av mat man köpt på restaurang bör man kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret eller motsvarande i sin kommun. Anmälan utreds då av kommunen och då kan orsaken till matförgiftningen klargöras och eventuell spridning av smitta till andra kan förhindras. Kommuners utredningar av matförgiftningsutbrott är en tillsynsverksamhet som omfattas bl.a. av regler om s.k. tillsynssekretess i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

När en anmälan om matförgiftning kommer in till kommunen blir anmälan en allmän handling och de uppgifter som framgår av anmälan kan begäras ut. Om uppgifter i en allmän handling begärs ut ska en sekretessprövning ske i varje enskilt fall. Uppgifterna kan under vissa förhållanden omfattas av sekretess. Det kan även konstateras att i många kommuner kan anmälan göras på olika sätt. Anmälan kan lämnas muntligt eller skickas in skriftligt och vissa kommuner informerar även om att anmälan kan lämnas anonymt.

Regeringen avser för närvarande inte vidta några åtgärder avseende skyddet för den personliga integriteten för restaurangkunder som blivit matförgiftade.

Stockholm den 22 december 2021

Anna-Caren Sätherberg

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-12-09)