Bidrag till miljöorganisationer

Svar på skriftlig fråga 2018/19:511 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)


M2019/

00887

/Me

Miljödepartementet

Miljö- och klimatministern samt vice statsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:511 av Runar Filper (SD)
Bidrag till miljöorganisationer

Runar Filper har frågat mig om regeringen anser att det är i sin ordning att en miljöorganisation som motverkar myndighetsbeslut kan få statligt bidrag, eller om regeringen bör se över detta system.

För att säkra existensen av ett självständigt civilsamhälle med aktörer som på olika sätt kan bidra till samhällets utveckling stödjer den svenska staten ideella organisationer såväl ekonomiskt som genom att verka för goda förutsättningar på annat sätt. Enligt förordningen (2012:989) med instruktion för Naturvårdsverket ska Naturvårdsverket bl.a. fördela medel för miljöövervakning, uppföljning av miljökvalitetsmålen och internationell rapportering. Villkoren för att få statligt bidrag är bl.a. att organisationens arbete bidrar till att uppfylla de nationella miljökvalitetsmål som riksdagen har beslutat om, eller något av de prioriterade målen i EU:s sjunde miljöhandlingsprogram.

Stöd kan lämnas till svenska ideella miljöorganisationer som enligt sina stadgar har till ändamål att tillvarata miljöskydds- och/eller naturvårdsintressen. Organisationerna ska i övrigt vara självständiga och demokratiskt uppbyggda. Organisationens ställningstaganden i en specifik fråga är inte en del utav bedömningen. Jag kan som minister inte ha synpunkter på hur Naturvårdsverket fördelar bidragen.

Stockholm den 17 april 2019


Isabella Lövin

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-04-04)