Bistånd till Palestina

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1598 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Statsrådet Peter Eriksson (MP)


Utrikesdepartementet

Statsrådet Eriksson

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:1598 av Björn Söder (SD)
Bistånd till Palestina

Björn Söder har frågat mig om jag kommer att strypa biståndet till Palestina på samma grunder som biståndet strypts till Kambodja.

Svenskt bistånd ska användas där det behövs och gör bäst nytta. Biståndet till Palestina går i stor utsträckning just till mottagare som verkar för en stärkt demokrati, ökad respekt för mänskliga rättigheter och jämställdhet. Därtill prioriterar regeringen att bidra till förbättrad miljö och inkluderande ekonomisk utveckling. Dessa områden kommer fortsatt vara centrala komponenter i Sveriges bistånd till Palestina.

En Palestina-strategi är också en självklar del i vårt stöd för en tvåstatslösning. Sverige har erkänt Palestina. Utan en bilateral biståndsstrategi har vi mindre möjlighet att föra dialog med den palestinska staten om utveckling och utmaningar. Sverige, liksom övriga EU, har varit, och kommer givetvis fortsatt vara tydlig i sitt budskap om behovet av demokratiska reformer och respekt för mänskliga rättigheter i Palestina.

Det övergripande syftet med det internationella givarsamfundets, inklusive Sveriges, bistånd till Palestina sedan 1990-talet är att bidra till palestinsk statsbyggnad så att en hållbar fred kan byggas mellan två samexisterande stater. Men den pågående israeliska ockupationen utgör det största hindret för utveckling och statsbyggande i Palestina, något som inte minst Världsbanken anför. Ockupationen försvårar bl.a. ansvarsutkrävandet, och den fortsatta bosättningsexpansionen underminerar tvåstatslösningen. Ett israeliskt beslut att unilateralt annektera delar av Västbanken skulle ytterligare kraftigt undergräva möjligheterna för en tvåstatslösning.

Svenskt bistånd bidrar till att ge människor i Palestina en dräglig tillvaro och en framtidstro trots att de lever i denna utsatta miljö med bland mycket annat fortsatt demoleringar av palestinska byggnader och palestinsk infrastruktur. Sverige kommer att fortsatt arbeta för att förbättra dessa människors levnadsvillkor, inklusive att leva i en stärkt demokrati och möjligheter till ökat åtnjutande av de mänskliga rättigheterna.

När det gäller Kambodja väljer Regeringen att inrikta utvecklingssamarbetet för att bättre kunna stödja en förändring när det gäller mänskliga rättigheter, demokrati- och rättsstatens principer i landet. Sverige ska i än högre grad än hittills stödja civilsamhället, demokratins röstbärare och andra förändringsaktörer i landet. I övrigt avvecklas det bilaterala biståndet. Skälet är att grundförutsättningarna för demokrati och MR kraftigt har underminerats och försämrats under senare år. Den Kambodjanska regimen visar inget intresse för att vända utvecklingen i en mer positiv riktning.

Stockholm den 25 juni 2020

Peter Eriksson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-06-16)