Biståndsbudgeten

Svar på skriftlig fråga 2013/14:775 besvarad av Ewa Björling (M), statsråd

Ewa Björling (M), statsråd

Fi2014/2989

Finansdepartementet

Finansmarknadsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2013/14:775 av Krister Örnfjäder (S) Biståndsbudgeten

Krister Örnfjäder har frågat handelsministern vilka åtgärder hon och regeringen vidtagit eller tänker vidta för att få en bättre användning av ej utnyttjade medel. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Swedfunds verksamhet syftar till att komplettera och samverka med regeringens övriga bistånd i enlighet med målet för Sveriges internationella bistånd. I kampen mot fattigdom är utvecklingen av det privata näringslivet med hållbara företag en mycket viktig faktor då privata företag bidrar till fattigdomsminskning genom jobbskapande, skatteintäkter och kunskapsuppbyggnad. Som en långsiktig, ansvarstagande och aktiv investerare i denna sektor bidrar bolaget till fattigdomsminskning genom hållbart företagande.

Swedfunds årliga investeringsvolymer varierar över tiden och är beroende av flera faktorer. Verksamheten har inget utbetalningsmål utan investeringsbeslut baseras på noggranna prövningar av en investerings möjlighet att bidra till målet för verksamheten som är fattigdomsminskning genom hållbart företagande. Kortsiktiga utbetalningsmål kan leda till investeringar som inte bidrar till målet om fattigdomsbekämpning. Bedömningen på vilket sätt investeringarna ska genomföras för att uppfylla Swedfunds mål, är en fråga för bolagets styrelse och ledning.

Regeringen har tagit del av Riksrevisionens granskningsrapport av Swedfund (RiR 2014:16) och rekommendationen att regeringen bör ta fram underlag för att pröva alternativa finansieringsformer i samband med kapitalbehovsanalyser avseende Swedfund. Detta i syfte att få kunskap om vilken kapitalstruktur som är effektivast för staten som helhet såväl som för Swedfunds verksamhet. Ett sådant arbete har

initierats och regeringen avser att återkomma till riksdagen med svar på Riksrevisionens granskningsrapport. Mot denna bakgrund avser jag inte att vidta ytterligare åtgärder.

Stockholm den 12 september 2014

Peter Norman

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2014-08-28)