Blekinge tekniska högskolas framtid

Svar på skriftlig fråga 2015/16:30 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Dnr U2015/04588/UH

Utbildningsdepartementet

Ministern för högre utbildning och forskning

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:30 av Erik Bengtzboe (M) Blekinge tekniska högskolas framtid

Erik Bengtzboe har frågat mig hur jag ser på Blekinge tekniska högskolas framtid. Är det utbyggnad eller neddragningar Blekinge tekniska högskola kan förvänta sig.

Blekinge tekniska högskola var under den tidigare regeringen föremål för en tillfällig utbyggnad av utbildningsplatser och dessa dras nu tillbaka 2016. Vidare gjorde den tidigare regeringen en omfördelning av anslag mellan lärosäten för att utöka antalet utbildningsplatser på vissa utbildningar som leder till yrkesexamen. Denna omfördelning sträcker sig över flera budgetår och innebär en minskning av Blekinge tekniska högskolas anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2016.

Den här regeringen menar dock att det är viktigt att utbyggnaden av universitet och högskolor sker med ett långsiktigt perspektiv. Regeringen föreslog i vårändringsbudgeten för 2015 att antalet permanenta utbildningsplatser vid universitet och högskolor ska öka betydligt jämfört med den budget som riksdagen beslutade i december 2014. Utökningen av antalet utbildningsplatser föreslås i budgetpropositionen för 2016 fortsätta i enlighet med vad som aviserades i den ekonomiska vårpropositionen för 2015. Med regeringens förslag uppgår utbyggnaden till motsvarande 5 000 nya utbildningsplatser 2015 och den trappas sedan upp till motsvarande 14 600 utbildningsplatser 2019.

För Blekinge tekniska högskola innebär regeringens förslag till utbyggnad att högskolan tillförs ytterligare resurser. De tillförda resurserna ökade för 2015 från ca 250 000 kronor till ca nio miljoner kronor i och med riksdagens beslut om vårändringsbudget för 2015. Utifrån budgetpropositionen för 2016 beräknas högskolans resurser öka med tolv miljoner kronor 2019 jämfört med den miljon som beräknades i den budget som riksdagen beslutade i december 2014. Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2016 också en ökning av högskolans anslag för forskning och utbildning på forskarnivå med ca fem miljoner kronor. Utöver dessa resurstillskott för regeringen en kontinuerlig dialog med regioner och kommuner om såväl kompetensförsörjning som utbildningsbehov. Detta gäller naturligtvis även Blekinge. Alla lärosäten är för regeringen av nationellt intresse – oavsett om de är universitet eller högskolor, nya eller gamla.

Stockholm den 29 september 2015

Helene Hellmark Knutsson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2015-09-23)