Branden i Hargeisa

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1514 besvarad av Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

Statsrådet Matilda Ernkrans (S)
UD2022/07057 Utrikesdepartementet Biståndsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2021/22:1514 av Markus Wiechel (SD)
Branden i Hargeisa

Markus Wiechel har frågat mig om jag har vidtagit några åtgärder i syfte att understödja Somaliland efter den omfattande branden i Hargeisa eller om vi kan förvänta oss att de får stöd i framtiden.

Branden som i april totalförstörde Hargeisas största marknad har fått förödande konsekvenser för såväl den lokala ekonomin som för de enskilda försäljarna, varav flera redan befann sig i en utsatt situation. Den internationella givarkretsen har visat stort engagemang för att bistå till återuppbyggnaden av marknaden, som uppskattas ha svarat för mellan 40–50 procent av stadens ekonomi. Den svenska ambassaden i Nairobi besökte Hargeisa bara några dagar efter branden, och har därefter deltagit i bl.a. ett givarmöte med en delegation från Somaliland i Nairobi för att få del av den bedömning som gjorts av effekterna av branden och hur ett samordnat stöd från det internationella samfundet kan utformas. Sverige kommer att bidra till återuppbyggnaden av marknaden genom vårt stöd till FN:s program för lokal samhällsstyrning som omfattar stadsplanering, infrastruktur och stöd för sociala tjänster.

Somaliland har, liksom övriga delar av Somalia, därutöver drabbats hårt av den pågående torkan. Ett flertal åtgärder har vidtagits från svensk sida, bl.a. har extra medel tillförts det humanitära biståndet till Somalia som nu uppgår till ca 150 miljoner kronor för 2022. Delar av detta tillfaller också de mest utsatta områdena i Somaliland. Jag vill i detta sammanhang också framhålla Sveriges omfattande stöd till Somalia genom det bilaterala utvecklingssamarbete på ca 3 miljarder kronor 2018–2022, som även kommer Somaliland till del. I detta samarbete ingår bl.a. stöd till demokratiseringsprocesser, inkluderande ekonomisk utveckling, främjande av respekten för mänskliga rättigheter och rättsstatens principer, samt ökad motståndskraft och anpassning till klimatförändringar.

Min förhoppning är att svenska insatser ska främja utvecklingen, både i Somaliland och i andra delar av Somalia.

Stockholm den 11 maj 2022

Matilda Ernkrans

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2022-04-28)