Bredbandsmålet

Svar på skriftlig fråga 2018/19:698 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)


I2019/01659/D

Infrastrukturdepartementet

Energi- och digitaliseringsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:698 Bredbandsmålet av Betty Malmberg (M)

Betty Malmberg har frågat mig vilka åtgärder jag kommer att vidta för att förverkliga målet om 100 megabit per sekund 2020 i allmänhet och för glesbygden i synnerhet.

Utbyggnaden av bredband fortgår i Sverige och utgångspunkten är att målet att 95 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s ska nås så snart som möjligt.

Post- och telestyrelsens (PTS) senaste kartläggning visar att ca 81 procent av alla hushåll och företag i Sverige hade tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s den 1 oktober 2018. Det är en ökning med ca 4,2 procentenheter från samma tidpunkt året innan. Utanför tätort och småort är ökningstakten högre än i landet totalt. Det stämmer som Betty Malmberg anger att drygt 40 procent i dessa områden har tillgång till 100 Mbit/s och det motsvarar en ökning om cirka 10 procentenheter från föregående år.

För att regeringens bredbandmål ska nås krävs insatser från både privata och offentliga aktörer. Regeringen kommer därför att verka för att den positiva utvecklingen för bredbandsutbyggnad fortsätter och fokuserar på aktiviteter inom de områden som bredbandsstrategin pekar ut.

Investeringarna i fast bredbandsinfrastruktur uppskattas av PTS i sin uppföljning av regeringens bredbandsstrategi 2018 till cirka 12 miljarder kronor under 2017. Som komplement till de stora investeringar som görs av marknadens aktörer har regeringen satsat 4,25 miljarder kronor i stöd till bredbandsutbyggnad i gles- och landsbygd inom ramen för landsbygdsprogrammet fram till 2020. Utöver det har regeringen även möjliggjort bredbandssatsningar på 1,2 miljarder kronor inom ramen för regionalfondsprogrammen i de norra delarna av landet. Till och med år 2020 finansierar regeringen också de regionala bredbandskoordinatorerna ute i landet som ett sätt att främja och underlätta utbyggnaden för både offentliga och privata aktörer.

I vårändringsbudgeten för 2019 föreslår regeringen, dels att stödmedel tillförs landsbygsprogrammet, dels att medel tillförs PTS för att främja utbyggnaden av snabbt bredband och inom ramen för detta konkretisera hur framtida stödinsatser skulle kunna utformas på ett effektivt sätt.

Trafikverket fick i uppdrag av regeringen före sommaren 2018 att ta fram en modell för hur anläggning av bredband i landsbygd kan ske inom statliga vägars vägområde. Uppdraget slutredovisades i december 2018. Som en följd av uppdraget trädde Trafikverkets nya inriktning om anläggning av bredband i kraft den 1 april. Den nya inriktningen medför att utbyggnaden av fiber kan underlättas genom att alternativa anläggningsplatser kan användas där behov finns.

Stockholm den 4 juni 2019

Anders Ygeman

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-05-28)