Brist på kompetens i energisektorn

Svar på skriftlig fråga 2018/19:224 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Utbildningsminister Anna Ekström (S)


U2019/

00464/GV

Utbildningsdepartementet

Utbildningsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:224 av Lotta Olsson (M)
Brist på kompetens i energisektorn

Lotta Olsson har frågat mig om vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkra tillgången till elektriker i en tid med ökad efterfrågan.

Brist på arbetskraft med rätt kompetens är ett stort problem för många branscher. Kompetensförsörjning är i själva verket en av våra stora politiska utmaningar med avgörande betydelse för utvecklingen av Sveriges ekonomi. Bristen på kompetens inom många yrkesområden kräver breda insatser.

Det är mot denna bakgrund som regeringen inom bl.a. mitt ansvarsområde genomför ett brett kunskapslyft för livslångt lärande och högre sysselsättning i syfte att ytterligare stärka den svenska modellen. Kunskapslyftet ger människor möjlighet att utvecklas och stärka sin ställning på arbetsmarknaden samtidigt som förutsättningarna för såväl offentlig sektor som näringsliv att få den kompetens de behöver stärks.

Vidare har regeringen bedömt att det behövs en gemensam planering och dimensionering av gymnasiala yrkesutbildningar för att bättre tillgodose regionala och nationella kompetensbehov. Därför har regeringen uppdragit åt en särskild utredare att bl.a. föreslå hur en regionalt baserad modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning kan utformas och hur den kan finansieras (dir. 2018:17).

Yrkesutbildningen inom gymnasieskolans yrkesprogram och den kommunala vuxenutbildningen är basen för kompetensförsörjningen. Dessvärre har andelen elever på yrkesprogram sjunkit över tid, bl.a. sedan den tidigare borgerliga regeringen genomförde att den som fullföljt ett yrkesprogram inte längre automatiskt får grundläggande behörighet till högre utbildning. Regeringen överlämnade därför under våren 2018 en proposition till riksdagen med förslag som innebär att kurser som ger grundläggande behörighet till högskoleutbildning som påbörjas på grundnivå ska ingå i alla nationella yrkesprogram i gymnasieskolan (prop. 2017/18:184). Förslaget röstades dessvärre ner i kammaren.

När det gäller yrkesprogrammet el- och energiprogrammet, där bl.a. elektriker utbildas, kan jag konstatera att det är gymnasieskolans mest populära yrkesprogram. Det som dock utmärker el- och energiprogrammet är den skeva könsfördelningen. Endast tre procent av eleverna är kvinnor. Jag bedömer därför att branschen bör överväga vad som bör göras för att skapa attraktiva arbetsplatser för kvinnor och därmed kunna locka fler kvinnor till el- och energiutbildningar.

Stockholm den 19 februari 2019

Anna Ekström

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-02-13)