Bristande förkunskaper hos nya studenter

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1572 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Utbildningsminister Anna Ekström (S)
U2022/01981 Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2021/22:1572 av Robert Stenkvist (SD)
Bristande förkunskaper hos nya studenter

Robert Stenkvist har frågat mig om jag anser att bristande förkunskaper hos nya studenter riskerar att sänka kvaliteten på våra högskoleutbildningar, och om så är fallet, vilka initiativ jag är beredd att ta.

Många faktorer spelar in när det gäller att åstadkomma kvalitet i högre utbildning. Studenternas förkunskaper har betydelse för deras möjligheter att slutföra utbildningen. Jag fokuserar här på det kvalitetsansvar som universitet och högskolor har och på de kvalitetssatsningar som regeringen gör.

Högskoleutbildning ska hålla hög kvalitet. Det är viktigt för att studenterna ska få den utbildning som de förväntar sig och förtjänar. Det är också avgörande för att Sverige som samhälle ska kunna möta de utmaningar vi står inför inom exempelvis välfärd och klimatomställning.

Det är universitet och högskolor som ansvarar för kvaliteten i den högre utbildningen. Kvalitetsarbetet är en gemensam angelägenhet för högskolornas personal och studenterna.

Regeringen har gjort flera satsningar för att förstärka kvaliteten inom högskolan. Bland annat satsar regeringen 28 miljoner kronor 2022 och 36 miljoner kronor 2023 för att stärka stödet för studenter i högskolan genom exempelvis ett högskolepedagogiskt lyft och en gemensam portal för studenthälsovården. Genom stärkt stöd till studenterna under studierna ökar förutsättningarna för att även personer från studieovan bakgrund får förutsättningar att slutföra sin utbildning med större trygghet inför det framtida arbetslivet. Som framgår av den artikel som frågeställaren refererar till, pågår även ett aktivt arbete på lärosätena med exempelvis språkverkstäder.

Regeringen har även avsatt särskilda resurser för högre kvalitet inom lärarutbildningarna och utbildningar inom humaniora och samhällsvetenskap. Vidare har regeringen höjt den s.k. basresursen inom de direkta forskningsanslagen till lärosätena för att stärka forskningsanknytningen i utbildningen. Ett nytt kvalitetssäkringssystem för högre utbildning infördes 2015. Systemet har utvärderats och funnits vara kvalitetsdrivande för såväl lärosätena som deras utbildningar.

Stockholm den 18 maj 2022

Anna Ekström

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2022-05-11)