Brister i lagstiftningen om sjukpenning

Svar på skriftlig fråga 2013/14:701 besvarad av Jörgen Hellman (S)

Jörgen Hellman (S)

Dnr S2014/5104/SF

Socialdepartementet

Socialförsäkringsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2013/14:701 av Jörgen Hellman (S) Brister om lagstiftningen om sjukpenning

Jörgen Hellman har frågat mig om vissa regler om sjukpenning kommer att ses över.

Den dom som frågeställaren hänvisar till gäller en person anställd vid SAAB. Anställningen kvarstod även efter det att SAAB hade försatts i konkurs och även efter det att personen fått maximal ersättning från den statliga lönegarantin. Under denna tid blev personen sjuk. Eftersom personen inte kunde få ersättning från arbetsgivaren de första två veckorna av sjukperioden framställdes anspråk på sjukpenning från Försäkringskassan. Det är detta anspråk som kammarrätten tagit ställning till i den refererade domen.

Det finns dock även bestämmelser om en sjuklönegaranti i sjuklönelagen, dvs. den enskilde kan få ersättning motsvarande sjuklönen från Försäkringskassan i vissa fall om arbetsgivaren inte betalar sjuklön. Ett yrkande om sjuklönegaranti framfördes till Försäkringskassan och till förvaltningsrätten i det aktuella fallet. Däremot framfördes inget sådant yrkande inför behandlingen i kammarrätten som därför inte prövade om ersättning kunde lämnas enligt dessa bestämmelser. Det är detta som avses i departementets skrivelse om att rättspraxis saknas.

Innan det finns en rättspraxis på området anser jag att man bör vara försiktig med att ändra reglerna för vem som ska anses som anställd och arbetslös vid tillämpningen av sjukförsäkringen.

Stockholm den 30 juni 2014

Ulf Kristersson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2014-06-24)