Brott mot företagare

Svar på skriftlig fråga 2018/19:611 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Statsrådet Mikael Damberg (S)


Ju2019/01711/PO

L

Justitiedepartementet

I

nrikesministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:611 av Åsa Coenraads (M) Brott mot företagare

Åsa Coenraads har frågat mig vad jag avser att göra för att skydda näringsfriheten i Sverige gentemot extremister som olagligen bryter sig in hos och hotar företag.

Jag utgår från att Åsa Coenraads i sin fråga hänvisar till brottslighet som är kopplad till den brottsaktiva djurrättsaktivismen.

Låt mig inledningsvis understryka att vi inte kan acceptera att någon för att uppnå politiska syften begår brottsliga handlingar. Detta har ingen plats i en demokrati och vi kan inte tolerera det i vårt samhälle. Den brottsaktiva djurrättsaktivismen äventyrar dessutom det målmedvetna arbete för ett stärkt djurskydd som seriösa organisationer och lantbrukare utför.

Regeringen har vidtagit ett antal åtgärder för att den typ av brott som bland annat lantbrukare utsätts för ska hanteras effektivt av rättsväsendet, både avseende lagstiftning och resurser. Näringsidkare måste givetvis kunna bedriva sin verksamhet utan att riskera att utsättas för ofredande, hot, skadegörelse eller andra brottsliga handlingar.

Regeringen har lagt ett antal förslag till ny lagstiftning som är relevanta i detta sammanhang. Det handlar exempelvis om en ny kamerabevakningslag som trädde i kraft den 1 augusti 2018, där den generella tillståndsplikt som tidigare gällt för kamerabevakning slopats. Den nya kamerabevakningslagen medför att kamerabevakning i samband med bl.a. jordbruksverksamhet nu kommer att kunna genomföras utan tillstånd. Den 1 juli 2017 höjdes minimistraffet för grovt olaga hot. Samma datum gjordes även lagändringar rörande skadegörelsebrottet. Bland annat skärptes straffskalan för grov skadegörelse till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Regeringen avser dessutom att se över det straffrättsliga skyddet mot hemfridsbrott och olaga intrång.

Jag har diskuterat brottslighet kopplad till djurrättsaktivism med bl.a. rikspolischefen och fått information om hur myndigheten arbetar. Jag vet att Polismyndigheten tar problematiken på allvar och att myndigheten samarbetar med Säkerhetspolisen. Regeringen avser följa arbetet. I det nyligen beslutade regleringsbrevet till Polismyndigheten framgår att myndigheten ska redovisa hur den arbetar för att motverka brottslighet kopplad till djurrättsaktivism.

Stockholm den 15 maj 2019

Mikael Damberg

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-05-02)