Buller från idrott

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1597 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)


M2020/00969/Me

Miljödepartementet

Miljö- och klimatministern samt vice statsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:1597 av Ola Johansson (C)
Buller från idrott

Ola Johansson har frågat mig om regeringen avser att vidta några lag-stiftande eller liknande åtgärder för att förändra tillämpningen av riktvärden för industribuller vid idrottsanläggningar med anledning av Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolens dom i fallet Boovallen.

Det aktuella målet har överklagats till Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen, som bl.a. har inhämtat yttrande från Naturvårdsverket. Domstolen har ännu inte avgjort målet. Ola Johansson framhåller att en dom i målet kan bli vägledande och i så fall påverka idrottsanläggningar över hela landet.

Regeringen varken kan eller ska påverka domstolarnas ställningstagande och kan inte heller recensera enskilda mål som avgörs i högre instans som Mark- och miljööverdomstolen. Jag kan därför inte uttala mig om omständigheterna i det enskilda fallet eller spekulera i vilka konsekvenser en dom kan få.

Miljöbalken syftar bl.a. till att skydda människors hälsa och miljön. Med stöd av miljöbalken kan man ställa krav på den som bedriver en verksamhet som ger upphov till störningar för omgivningen. Regler om buller finns i såväl miljöbalken som i plan- och bygglagen och i förordningar, men hittills har det inte funnits specifik vägledning om ljudnivåer när källan är idrottsverksamhet.

Ansvaret för vägledning i fråga om buller delas av flera myndigheter. Naturvårdsverket har ett övergripande ansvar i frågor om omgivningsbuller, men också ett ansvar för att särskilt vägleda miljö- och tillsynsarbetet i för-hållande till andra myndigheter. Folkhälsomyndigheten har ansvar för väg-ledningen enligt miljöbalken i fråga om hälsoskydd. Boverket ansvarar för buller utifrån ett plan- och byggperspektiv och följer även upp miljö-kvalitetsmålet God bebyggd miljö.

Naturvårdsverket har uppmärksammat att vägledningen om industribuller används för att bedöma buller från andra typer av verksamheter och har tagit initiativ att tillsammans med övriga berörda myndigheter utforma en särskild vägledning om buller från idrottsplatser. Huvuddragen i vägledning har nyligen presenterats och vägledningen i sin helhet kommer att publiceras efter sommaren. Av informationen framgår att Naturvårdsverket anser att riktvärden för industribuller inte ska användas för att bedöma buller från idrottsutövning utomhus. Mot bakgrund av detta bedömer jag att det
i nuläget inte finns anledning att vidta någon ytterligare åtgärd från regeringens sida.

Stockholm den 25 juni 2020

Isabella Lövin

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-06-16)