C-körkort inom räddningstjänsten

Svar på skriftlig fråga 2018/19:652 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Statsrådet Mikael Damberg (S)


Ju2019/01880

/POL

Justitiedepartementet

Inrikesministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:652 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
C-körkort inom räddningstjänsten

Elisabeth Björnsdotter Rahm har frågat mig om jag avser att ställa höga krav på att regioner och kommuner ser till att kompetensen gällande förenklat C-körkort är så hög som möjligt.

Det är av stor vikt att blåljusaktörer, bl.a. räddningstjänsterna och ambulanssjukvården, snabbt kan vara på plats vid olyckor för att möjliggöra effektiva och säkra hjälpinsatser. Att utryckningsfordon framförs på ett säkert sätt är i det sammanhanget av betydelse för andra trafikanter, blåljuspersonalen och hjälpbehövande.

Utryckningskörning är riskfyllt och ställer höga krav på att föraren har rätt kompetens för att kunna framföra fordonet på ett säkert sätt. Detta är av särskild vikt vid framförande av tyngre fordon som kräver särskild behörighet, t.ex. C-körkort.

Det är blåljusaktörerna som ansvarar för att personalen har rätt behörighet och genom utbildning och erfarenhet har den kompetens och som krävs för att utföra sina uppgifter, t.ex. utryckningskörning. Aktörerna ska även bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har i samarbete med bl.a. Trafikverket och Polismyndigheten under 2017 tagit fram vägledningen Säkerhet i vägtrafikmiljö där det anges att alla utryckningsförare behöver genomgå en förarutbildning för att säkerställa att utryckningsfordon kan framföras på ett säkert sätt.

Det har således på nationell nivå vidtagits åtgärder för att säkerställa en ändamålsenlig kompetens för utryckningsförare.

Stockholm den 21 maj 2019

Mikael Damberg

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-05-15)