Definitioner av djurförsök

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1425 besvarad av Statsrådet Anna-Caren Sätherberg (S)

Statsrådet Anna-Caren Sätherberg (S)

Svar på fråga 2022/23:1425 Definitioner av djurförsök och fråga 2022/23:1426 Definitioner av djurförsök, båda av Staffan Eklöf (SD)

Staffan Eklöf har frågat mig vad jag tänker göra åt problemet att den svenska djurskyddslagen har en annan definition av djurförsök än EU-direktivet. Staffan Eklöf har även frågat utbildningsministern vad hon tänker göra för att upprätthålla forskningens frihet i detta avseende.

Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågorna.

Försöksdjursverksamheten inom EU regleras i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/63/EU av den 22 september 2010 om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål. Direktivets bestämmelser är införlivade i den svenska djurskyddslagstiftningen.

Grundförutsättningen är att djur får användas i djurförsök bara om syftet med försöket inte kan uppnås utan användning av djur, att så få djur som möjligt används och att djuren inte utsätts för större lidande än vad som är absolut nödvändigt.

Djurförsök är enligt EU-direktivet definierat som all användning av djur i experimentsyfte eller andra vetenskapliga syften, med känt eller okänt resultat, eller för undervisningsändamål, som kan vålla djuret smärta, lidande, ångest eller bestående men i lika stor utsträckning som, eller i större utsträckning än, ett nålstick som utförts i enlighet med god veterinärmedicinsk praxis.

I den svenska djurskyddslagen (2018:1192) utgår definitionen av djurförsök från syftet med användningen av djuren. Med djurförsök avses användning av djur för vetenskaplig forskning, sjukdomsdiagnos, utveckling och framställning av läkemedel eller kemiska produkter, undervisning i vissa fall och andra jämförliga ändamål. Den svenska definitionen är därmed mer långtgående än EU-direktivets och ger alltså svenska försöksdjur ett mer omfattande skydd. Medlemsstaterna får enligt EU-direktivet bibehålla bestämmelser som syftar till ett mer långtgående skydd av djur än dem som anges i direktivet.

Den svenska definitionen av djurförsök har varit föremål för utredning, senast i betänkandet Ny djurskyddslag (SOU 2011:75). Utredaren föreslog där ändring till en definition som överensstämmer med EU-direktivet. Riksdagen beslutade dock, i enlighet med regeringens förslag, att den svenska definitionen skulle behållas. Det framhölls även att den svenska definitionen var väl förankrad hos de som bedriver verksamhet med djurförsök.

Jag instämmer med Staffan Eklöf om att det finns många exempel på djurbaserad forskning som inte innebär lidande och som bidrar med värdefull kunskap. Sådana djurförsök får också utföras, precis som andra djurförsök om syftet med dem inte kan uppnås med någon annan tillfredsställande metod där djur inte används. Samtidigt ska alla djur som vi använder till olika syften skyddas på lämpligt sätt. Vår mer omfattande definition hindrar alltså inte värdefull forskning som behöver göras utan den säkerställer endast att djur inte används i onödan eller på ett felaktigt sätt.

En eventuell ändring av den svenska definitionen av djurförsök skulle kräva ytterligare utredning. Det är inget som regeringen bedömer är aktuellt i nuläget.

Gällande Staffan Eklöfs fråga om upprätthållandet av forskningens frihet så stämmer det att den är så viktig att den åtnjuter grundlagsskydd. Samtidigt är forskningen också underställd etiska krav. Dessa innefattar exempelvis kravet på etiskt godkännande av djurförsök. Det fria kunskapssökandet och den fria kunskapsspridningen ska alltid utövas inom de rättsliga ramar som finns.

Stockholm den 13 april 2022

Anna-Caren Sätherberg

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2022-04-05)