Den europeiska åklagarmyndigheten Eppo

Svar på skriftlig fråga 2018/19:626 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Statsrådet Mikael Damberg (S)


Ju2019/01780

Justitiedepartementet

Inrikesminstern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:626 av Linda Westerlund Snecker (V)

Den europeiska åklagarmyndigheten, Eppo

Linda Westerlund Snecker har frågat mig om jag anser att Sverige ska ingå i Eppo och att Eppos uppdrag ska utvidgas till att även inkludera terroristbrott.

I december 2016 föreslog regeringen att Sverige inte skulle stödja inrättandet av Europeiska åklagarmyndigheten (Eppo) och därmed ställa sig utanför det samarbetet. Samtidigt förklarade regeringen att ett svenskt nej till förslaget om Eppo inte innebär att Sverige motsätter sig själva inrättandet av Eppo och att regeringen inte utesluter ett svenskt deltagande om förutsättningarna skulle ändras. Samtliga riksdagspartier utom liberalerna ställde sig bakom den inriktningen. Sverigedemokraterna lämnade en avvikande mening.

Regeringen har noga följt utvecklingen inom EU med ökade utmaningar inte minst vad gäller brottsligheten. Med undantag för de länder som har valt att på olika sätt stå utanför det straffrättsliga samarbetet, det vill säga Danmark, Irland och Storbritannien, är det i dagsläget endast Ungern, Polen och Sverige som inte gått med i Eppo. Eppo kommer därmed bli centralt för åklagarsamarbetet inom EU när det gäller brott mot EU:s finansiella intressen. Förutsättningarna för Sveriges förhållande till Eppo har alltså ändrats.

Kommissionen har, som underlag för vidare diskussion, presenterat ett meddelande om att Eppos mandat skulle kunna utvidgas till att även omfatta terroristbrott. Säkerhetspolisen och Åklagarmyndigheten har ifrågasatt ändamålsenligheten i en sådan utvidgning. Även andra medlemsstater har framfört kritik mot meddelandet. Regeringen har för sin del konstaterat att det idag finns ett omfattande samarbete inom EU för att gemensamt möta hotet från terrorism samt att frågan om behovet av föreslagna utvidgning och konsekvenserna därav behöver analyseras ytterligare, se faktapromemoria 2018/19:FPM5. Regeringen kan inte stödja kommissionens meddelande om att utvidga Eppos mandat till att även omfatta terroristbrott.

Regeringen står bakom ett svenskt deltagande i Eppo och har påbörjat ett arbete med att se över de nationella förutsättningarna för att Sverige ska kunna ansluta sig till Eppo.

Stockholm den 16 maj 2019.

Mikael Damberg

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-05-08)