Det nordiska samarbetet inom kultursektorn

Svar på skriftlig fråga 2018/19:806 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)Svar på fråga 2018/19:806 av Cassandra Sundin (SD)
Det nordiska samarbetet inom kultursektorn

Cassandra Sundin har frågat utrikeshandelsministern och ministern med ansvar för nordiska frågor vad statsrådet avser att verka för inom det nordiska kultursamarbetet framöver.

Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Kulturfrågorna hanteras inom Nordiska ministerrådet av Nordiska ministerrådet för kultur (MR-K). Arbetet inom MR-K utgår från Nordiska ministerrådets strategi för det nordiska kultursamarbetet 2013–2020 som de nordiska kulturministrarna har antagit.

Strategin har fem teman: det hållbara Norden, det kreativa Norden, det interkulturella Norden, det unga Norden och det digitala Norden. Strategin syftar till att ge samarbetet ännu tydligare kontinuitet och fokus. Nordiska ministerrådets institutioner på kulturområdet utgår från strategin i sina verksamheter. Ett arbete har inletts med att ta fram ett nytt samarbetsprogram efter att strategin löper ut 2021.

Bland beslut som fattats nyligen kan det framhävas att de nordiska kulturministrarna den 29 maj beslutade att förlägga nästa gemensamma nordiska kultursatsning i Kanada i 2021. Satsningen har utgått från det koncept för samnordiska kultursatsningar utanför Norden som de nordiska kulturministrarna har antagit.

Stockholm den 26 juni 2019

Amanda Lind

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-06-19)