Det omfattande sexuella våldet i Sri Lanka

Svar på skriftlig fråga 2014/15:776 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet

Utrikesministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2014/15:776 av Birgitta Ohlsson (FP) Det omfattande sexuella våldet i Sri Lanka

Birgitta Ohlsson har frågat mig vad jag avser göra i Sveriges relationer med Sri Lanka för att lyfta frågor om pressfrihet och sexuellt våld.

Under 2015 har två val ägt rum på Sri Lanka, presidentval i januari och parlamentsval i augusti, som lett till en ny president och en ny regering. Den lankesiska väljarkåren har nu två gånger skickat ett viktigt budskap om att de efterfrågar en ny väg framåt för landet.

Den nya regeringen i Sri Lanka under president Maithripala Sirisena har signalerat ett annat förhållningssätt än den tidigare regimen och betonar arbetet med ansvarsutkrävande och försoning, inklusive samarbetet med FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter om att utreda MR-brotten i samband med inbördeskriget. Pressens möjligheter att opartiskt bevaka det senaste parlamentsvalet var förbättrade jämfört med tidigare.

I september och oktober diskuterar FN:s råd för mänskliga rättig-

heter MR-situationen i Sri Lanka, på basis av högkommissariens

senaste rapport. Sverige kommer som tidigare verka för att EU

stödjer ansträngningarna för att MR-rådet antar en stark resolution

om Sri Lanka som betonar ansvarsutkrävande och försoning och

särskilt lyfter fram inskränkningar i yttrandefriheten, situationen för MR-försvarare samt kvinnors och barns särskilt utsatta situation. Det

är av största vikt att alla anklagelser om brott mot mänskliga rättigheter, sexuellt våld och hot och våld mot journalister utreds.

Sverige är ett av de länder som tydligast driver frågor om arbete mot sexuellt och könsbaserat våld i FN-sammanhang och också i EU-arbetet. Jag skrev nyligen ett brev till FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon där jag framhöll vikten av ett starkt agerande från världssamfundet för att förhindra, motverka och straffa konfliktrelaterat sexuellt våld.

Sri Lankas nya regering har också öppnat upp för förnyad dialog med EU. Dialogen ger möjlighet att ta upp frågor om mänskliga rättigheter, inklusive sexuellt våld och situationen för journalister. Inom EU driver Sverige också att mänskliga rättigheter och ett genusperspektiv inkluderas i biståndssamarbetet. Inom EU-biståndet finns nu projekt för att främja kvinnors egenmakt och stödja journalister.

Även i vår bilaterala dialog med Sri Lanka betonar Sverige självklart dessa frågor. Jag tog själv upp dem när jag träffade Sri Lankas utrikesminister tidigare i år.

Stockholm den 16 september 2015

Margot Wallström

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2015-09-01)