Direktiv för den parlamentariska kommittén

Svar på skriftlig fråga 2021/22:226 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Näringsminister Ibrahim Baylan (S)
N2021/02670 Näringsdepartementet Näringsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2021/22:226 av Kjell-Arne Ottosson (KD)
Direktiv för den parlamentariska kommittén

Kjell-Arne Ottosson har frågat mig när nya direktiv som är utformade i enlighet med ett beslut från en majoritet i riksdagen kan förväntas.

Den 20 maj i år beslutade regeringen om kommittédirektiv för en ny renskötsellagstiftning. Den parlamentariska kommittén som för närvarande bistås av 10 sakkunniga och 26 experter har i uppdrag att föreslå en ny renskötsellag som ska ersätta den nuvarande rennäringslagen (1971:437).

Jag är medveten om att det är komplexa frågor med svåra avvägningar och att kommitténs förslag får stor betydelse för många människor. Regeringens beslut föregicks därför av omfattande och bred förankringsprocess.

Riksdagen tillkännagav för regeringen den 22 juni 2021 (bet. 2020/21:MJU22 punkt 20, rskr. 2020/21:410) att komplettera kommittédirektiven för utredningen om en ny renskötsellagstiftning. Tillkännagivandet bereds inom Regeringskansliet. Jag kan inte föregripa den beredningen.

Stockholm den 27 oktober 2021

Ibrahim Baylan

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-10-20)