Distansutbildning som särskilt stöd

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1518 besvarad av Statsrådet Lina Axelsson Kihlblom (S)

Statsrådet Lina Axelsson Kihlblom (S)
U2022/ 01885 Utbildningsdepartementet Skol ministern Till riksdagen

Svar på fråga 2021/22:1518 av Fredrik Christensson (C)
Distansutbildning som särskilt stöd

Fredrik Christensson har frågat mig om vilka initiativ jag och regeringen avser att ta för att möjliggöra för distansundervisning som särskilt stöd.

Distansundervisning är enligt skollagen en av flera möjliga åtgärder som kan utgöra särskilt stöd. Ett antal kriterier ska vara uppfyllda för att det ska vara tillåtet. Distansundervisning får användas som särskilt stöd för en elev som inte kan delta i den ordinarie undervisningen på grund av en dokumenterad medicinsk, psykisk eller social problematik.

Distansundervisning får endast utföras av en huvudman inom skolväsendet som efter ansökan hos Statens skolinspektionen har godkänts som utförare av utbildning där distansundervisning används. För att godkännande ska lämnas krävs först och främst att huvudmannen har förutsättningar att utföra distansundervisning av god kvalitet och att det kommer att finnas ett tillräckligt elevunderlag för att driva en stabil verksamhet.

När lagförslaget om distansundervisning beslutades i juni 2020 och började tillämpas i juli 2021, var tanken att försiktigt påbörja införandet av distansundervisning. Under covid-19-pandemin har fjärr- och distansundervisning under perioder varit vanligt förekommande med stöd av den tillfälliga regleringen som infördes för att minska smittspridningen. Nu är vi i vissa avseenden tillbaka i den situation som var före pandemin och distansundervisning är endast tillåtet enligt det ordinarie regelverket.

Ansökningsförfarandet infördes eftersomdet är viktigt att de huvudmän som får utföra distansundervisning håller hög kvalitet på den erbjudna undervisningen. Det har under pandemin framkommit att elever som i vanliga fall har behov av stöd har haft extra problem med distansundervisning. Det finns alltså fortfarande anledning att vara försiktig och restriktiv med distansundervisning, speciellt för elever som är särskilt sårbara.

Skolinspektionens första ansökningsomgång inför läsåret 2022/23, resulterade inte i några godkända huvudmän. Den vanligaste motiveringen var att elevunderlaget var för litet eftersom huvudmännen begränsat den tilltänkta elevgruppen till de egna skolorna. De ansökningar som kommit in i en andra ansökningsomgång inför höstterminen 2023 med sista ansökningsdag den 31 januari 2022, bereds nu hos Skolinspektionen och förhoppningen är naturligtvis att processen kommer att leda till ett antal godkända utförare av distansundervisning som särskilt stöd.

Jag och regeringen följer noga utvecklingen på detta område.

Stockholm den 11 maj 2022

Lina Axelsson Kihlblom

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2022-04-29)