Djurskyddskontroller av försöksdjur

Svar på skriftlig fråga 2021/22:623 besvarad av Statsrådet Anna-Caren Sätherberg (S)

Statsrådet Anna-Caren Sätherberg (S)
N2021/03035 Näringsdepartementet Landsbygds ministern Till riksdagen

Svar på fråga 2021/22:623 av Yasmine Eriksson (SD) Djurskyddskontroller av försöksdjur

Yasmine Eriksson har frågat mig på vilka sätt jag kan tillse att djurskyddskontroller av försöksdjur sker i den utsträckning de ska utföras, och hur jag avser att agera för att få till stånd tillförlitlig statistik på detta område.

Försöksdjursverksamheten inom EU regleras i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/63/EU om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål. Direktivets bestämmelser är införlivade i den svenska djurskyddslagstiftningen. Användningen av djur i djurförsök måste alltid utgå från samhällets behov och djurförsök får bara utföras om inga andra metoder finns. Kraven på tillstånd och utbildning för att få använda försöksdjur är höga och det krävs även ett etiskt godkännande från en djurförsöksetisk nämnd.

I direktivet regleras hur kontrollen av försöksdjursverksamheten ska genomföras. Statens jordbruksverk har ett övergripande ansvar för försöksdjursfrågor och samordnar övriga kontrollmyndigheter. Länsstyrelserna ansvarar för den operativa djurskyddskontrollen av försöksdjur.

Statens jordbruksverk har uppmärksammat att arbetet med kontroller avseende försöksdjur behöver utvecklas och att kontrollfrekvensen bör öka när det gäller försöksdjursverksamheten. Det är givetvis viktigt att Sverige uppfyller kraven i direktivet avseende kontrollfrekvens. Statens jordbruksverk har som samordnande myndighet påbörjat ett arbete för att stärka djurskyddskontrollen och ge länsstyrelserna stöd och vägledning för inspektioner av försöksdjursverksamheten. Det omfattar även ett arbete med att utveckla statistiken kring kontrollerna. Vi kommer att fortsatt följa frågan.

Stockholm den 29 december 2021

Anna-Caren Sätherberg

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-12-14)