Dödsolyckor vid järnvägen

Svar på skriftlig fråga 2018/19:195 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Statsrådet Tomas Eneroth (S)


N2019/00615/TIF

Näringsdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:195 av Sofia Westergren (M)
Dödsolyckor vid järnvägen

Sofia Westergren har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att minska antalet dödsolyckor vid järnvägen i Stenungsund.

Regeringen anser att Sverige ska ha en robust, miljöanpassad och pålitlig transportinfrastruktur som bland annat håller en hög trafiksäkerhet. Det är angeläget att stärka ett aktivt säkerhetsarbete i transportsystemet och regeringens mål är att antalet omkomna i trafiken ska minska.

Det är viktigt att, i skenet av de olyckor som varit, agera.

Regeringen har därför i januari 2019 uppdragit åt Trafikverket att vidta åtgärder för att öka säkerheten vid plankorsningar på den statliga järnvägen. Regeringen vill att Trafikverket återkommer till regeringen senast 31 maj 2019 i frågan.

Stockholm den 19 februari 2019

Tomas Eneroth

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-02-11)