Domstolsprocesser om tryckerimomsen

Svar på skriftlig fråga 2014/15:711 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2015/05286/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2014/15:711 av Anette Åkesson (M) Domstolsprocesser om tryckerimomsen

Anette Åkesson har frågat mig om jag kommer att ta några lagstiftningsinitiativ eller vidta någon annan generell åtgärd med anledning av det hon framför när det gäller domstolsprocesser om tryckerimoms. Frågan är ställd mot bakgrund av att det pågår parallella processer i olika domstolar som på olika sätt har koppling till den ändrade momsskattesatsen vid framställning av tryckta produkter.

I Sverige finns det i huvudsak två olika domstolsslag, allmän domstol och allmän förvaltningsdomstol. I allmän domstol handläggs bl.a. tvistemål mellan enskilda personer och brottmål medan det i allmän förvaltningsdomstol handläggs mål som främst rör tvister mellan enskilda personer och myndigheter, exempelvis skattemål. Det finns goda skäl för en uppdelning i olika domstolsslag. Samtidigt innebär detta att frågor som har vissa beröringspunkter kan komma att prövas parallellt i olika domstolar.

Domstolarna är enligt grundlagen oberoende och självständiga och jag är förhindrad att uttala mig om domstolarnas hantering av enskilda fall. Jag kan dock konstatera att domstolarna i de fall det är av betydelse att ett visst mål prövas före ett annat har möjlighet att förklara målet vilande i avvaktan på ett avgörande i det andra målet. Detta är dock en fråga som domstolarna får ta ställning till. Jag avser därför inte att ta några lagstiftningsinitiativ eller vidta några andra åtgärder.

Stockholm den 28 juli 2015

Morgan Johansson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2015-06-25)