Dubbla tull- och momsavgifter

Svar på skriftlig fråga 2018/19:960 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Finansminister Magdalena Andersson (S)


Fi2019/03088/S3

Finansdepartementet

Finansministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:960 av Boriana Åberg (M)
Dubbla tull-och momsavgifter

Boriana Åberg har frågat mig om jag anser att det är rimligt att beställaren betalar dubbla tull- och momsavgifter, och om inte, vad jag avser att göra för att ändra på det.

Reglerna om betalning och återbetalning av tullavgifter återfinns i unionstullkodexen som alla medlemsstater i EU ska följa. Sverige kan inte införa regler som avviker från den. Unionstullkodexen ger inget utrymme för återbetalning av tull på grund av att en vara har slarvats bort efter det att den övergått i fri omsättning, dvs. när tull och andra avgifter har blivit betalda. Det finns heller inga möjligheter att efterge tullavgiften för en ny vara som beställs. Inte heller reglerna i mervärdesskattedirektivet ger möjlighet till återbetalning eller eftergift i dessa fall.

En fungerande postverksamhet i hela landet är viktig för regeringen. Svenska folket ska kunna lita på posten och att brev och paket kommer fram.

Stockholm den 18 september 2019

Magdalena Andersson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-09-09)