Effektivare utnyttjande av optikers kompetens

Svar på skriftlig fråga 2018/19:705 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Socialminister Lena Hallengren (S)


S2019/02631/FS

Socialdepartementet

Socialministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:705 av Pia Steensland (KD)
Effektivare utnyttjande av optikers kompetens

Pia Steensland har frågat mig vilka åtgärder jag kommer vidta för att säkerställa att optiker ges den behörighet som krävs för att de ska kunna utföra de kvalitetsmässigt bästa undersökningar som krävs för att deras kompetens ska användas på ett effektivt sätt inom hälso- och sjukvårdens synvård i enlighet med intentionen i Behörighetsutredningen.

En förutsättning för att kunna tillgodose befolkningens behov av god och säker vård är att personalen har adekvat kompetens och ändamålsenliga arbetsuppgifter. Detta säkerställs genom reglering av behörighet men lagstiftningen detaljstyr som regel inte vem som får göra vad utan främst hur arbetsuppgifterna ska utföras.

Enligt 7 kap. 4 § patientsäkerhetsförordningen får Socialstyrelsen meddela föreskrifter om skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonalen som behövs till skydd för människors liv, personliga säkerhet eller hälsa. Bestämmelser om optikers arbetsuppgifter finns i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 1995:4 om legitimerade optikers arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården. Det är upp till Socialstyrelsen som expertmyndighet att överväga om det finns behov av att ändra i myndighetens föreskrifter.

Stockholm den 12 juni 2019

Lena Hallengren

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-05-29)