Ekocid och Stockholm+50

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1605 besvarad av Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S)

Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S)
M2022/ 01077 Miljödepartementet Klimat- och miljöministern Till riksdagen

Svar på fråga 2021/22:1605 av Jens Holm (V)
Ekocid och Stockholm+50

Jens Holm har frågat mig om jag avser att specifikt framhålla behovet av en ekocidlagstiftning under miljökonferensen Stockholm+50.

Regeringen delar uppfattningen att det finns behov av bättre internationella juridiska ramverk för att skydda miljön. Av den anledningen driver regeringen aktivt på för en ambitiös klimat- och miljöpolitik inom ramen för de pågående internationella processer där dessa frågor hanteras och där Sverige gör skillnad, exempelvis i arbetet med FN:s klimatkonvention och FN:s konvention om biologisk mångfald samt inom EU. Dessutom har Sverige i oktober 2021 ställt sig bakom en banbrytande resolution i FN:s råd för mänskliga rättigheter varigenom rätten till en hälsosam miljö för första gången erkändes som en mänsklig rättighet.

En del av regeringens starka engagemang i dessa frågor är initiativet att Sverige, tillsammans med Kenya, nästa vecka står värd för FN-mötet Stockholm+50 som bland annat syftar till att öka takten i omställningen mot hållbara och gröna samhällen, fler jobb och en miljö i balans för alla, där ingen lämnas utanför. Frågan om bättre möjligheter att sanktionera storskalig miljöförstörelse och att tillskapa ekocid som ett internationellt brott, har fått en ökad uppslutning under de senaste åren. Att inrätta brottet ekocid genom ett tillägg i stadgan för Internationella brottmålsdomstolen (Romstadgan) är ett innovativt förslag och del i en viktig debatt om hur vi ska kunna komma tillrätta med storskalig förstörelse av jordens ekosystem. Att arbeta med att utveckla det folkrättsliga regelverket är samtidigt ett arbete som kräver att det finns en bred samsyn bland många stater för att nå framgång annars är risken att man befäster att inrättandet av ett sådant brott inte har internationellt stöd. Romstadgan utgör ett framgångsrikt resultat av en balanserad och svårförhandlad kompromiss som till stora delar bestod i en kodifiering av redan existerande grova och allvarliga brott och det kan därför innebära utmaningar att öppna upp denna stadga.

Regeringen följer utvecklingen av frågan noga. Om det i framtiden finns förutsättningar att inrätta ekocid som ett internationellt brott, avser regeringen att vara en aktiv del i diskussionen för detta.

Stockholm den 25 maj 2022

Annika Strandhäll

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2022-05-18)