Ekologisk mättnad

Svar på skriftlig fråga 2018/19:708 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Statsrådet Jennie Nilsson (S)


N2019/02104/JL

Näringsdepartementet

Landsbygdsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:708 av Betty Malmberg (M) Ekologisk mättnad

Betty Malmberg har frågat mig om regeringen har för avsikt att trappa ner stödet till ekologisk produktion så att även den ekologiska produktionen drivs på marknadens villkor.

Det stämmer som Betty konstaterar i sin fråga att efterfrågan stagnerat något senaste tiden, samtidigt har efterfrågan på ekologiska produkter ökat kraftigt sett över en längre tid och utgör ett viktigt produktsegment. Enligt den globala marknadsanalys som Business Sweden presenterade förra året kan jag konstatera att ekologiska livsmedel har en stor potential på ett flertal exportmarknader. Det är därför angeläget att vi i Sverige har konkurrenskraftiga villkor och förutsättningar för svenska producenter att möta den efterfrågan som finns.

Regeringen arbetar just nu med att förhandla reglerna för kommande CAP-period 2021–2027. Parallellt med det har vi påbörjat arbetet med det kommande genomförandet genom att analysera hur Sveriges strategiska plan kan utformas för att på bästa sätt bidra till de mål som formulerats för den gemensamma jordbrukspolitiken. Analysen utgår från Sveriges förutsättningar, erfarenheter från innevarande programperiod, omvärldsfaktorer och de utmaningar inom politikområdet vi ser framför oss. Den nya CAP-perioden ska införlivas tidigast 2021 och arbetet befinner sig i ett tidigt skede Därför går det ännu inte att uttala sig om hur ersättningarna som berör ekologisk produktion kommer att utformas i nästa programperiod.


Stockholm den 12 juni 2019

Jennie Nilsson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-06-04)