Elnätsbolagens prishöjningar

Svar på skriftlig fråga 2014/15:703 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

Dnr M2015/2589/Ee

Miljö- och energidepartementet

Energiministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2014/15:703 av Birger Lahti (V) Elnätsbolagens prishöjningar

Birger Lahti har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att undvika att elnätsföretagen ges möjlighet att ta ut stora avgiftshöjningar framöver?

Det stämmer att Kammarrätten i Jönköping under våren 2015 har meddelat domar till elnätföretagens fördel. Jag kan inte i sak uttala mig om domarna utan i stället får jag hänvisa till Energimarknadsinspektionen.

Den problematik som Birger Lahti lyfter i sin fråga är förstås inte okänd för regeringen. Kammarrättens avgöranden baserade sig på en tidigare reglering som nu har förändrats. Redan under 2014 togs beslut om en delvis ny reglering som innebär bl.a. att elnätsföretagens intäkter fortsatt ska bestämmas utifrån elnätens faktiska ålder och vilka investeringar som görs. Regleringen har därmed blivit både skarpare och tydligare. Med de nya bestämmelserna har Energimarknadsinspektionen fått en förbättrad möjlighet att säkerställa en skälig nivå för vilka avgifter elnätsföretagen kan ta ut av kunderna. De nya reglerna kommer att tillämpas från och med Energimarknadsinspektionens beslut om de avgifter som elnätsföretagen får ta ut under åren 2016-2019.

Jag kommer givetvis följa utfallet av de nya bestämmelserna och om det skulle behövas är jag beredd att föreslå ytterligare ändringar av regleringen. Men det är samtidigt viktigt att de förändringar som redan har gjorts hinner utvärderas innan man kan ta ställning till om ytterligare förändringar behövs.

Stockholm den 22 juli 2015

Ibrahim Baylan

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2015-06-23)