En nationell cykelstrategi och nationella mål för cykling

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1577 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2016/03740/TS

Näringsdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1577 av Nina Lundström (L) En nationell cykelstrategi och nationella mål för cykling

Nina Lindström har frågat mig om jag och regeringen avser att återkomma till riksdagen under 2016 med en nationell cykelstrategi som även kommer att omfatta nationella mål för cykling.

Regeringen arbetar för att stimulera långsiktigt hållbara transportlösningar där cykling är en prioriterad del. Med en överflyttning av resor till cykel och gång blir det relativt sett mindre utsläpp av klimatgaser och därmed mindre påverkan på klimatet. Ett ökat cyklande kan även minska trängsel i tätorter och bidra till en bättre folkhälsa.

Regeringen arbetar för både en ökad och säker cykling, och ett led i arbetet är att, i dialog med berörda aktörer, ta fram en nationell cykelstrategi. Det har under 2016 inneburit en bred dialog med kommuner, cykelorganisationer och andra intressenter.

Strategin är början på ett gemensamt arbete och ska ge uttryck för regeringens ambitioner och insatser som rör cykling med inriktning att hjälpa alla aktörer att ta sitt ansvar, och syftar till att bidra till ett ökat cyklande. Det fortsatta arbetet för en ökad och säker cykling bör främja en mer funktionell och användarvänlig infrastruktur. Det handlar både om att förbättra den befintliga infrastrukturen och om att skapa nya cykelförbindelser med utgångspunkt i olika cyklistgruppers behov. Här spelar kommunsektorn en avgörande roll som huvudman för den lokala infrastrukturen och samtliga berörda aktörer behöver verka för att förbättra möjligheterna att välja gång och cykling.

Strategin och de frågor som hanteras inom denna bereds för närvarande i Regeringskansliet. Regeringens ambition är att återkomma till riksdagen med anledning av tillkännagivandena under 2016.

Stockholm den 21 september 2016

Anna Johansson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2016-09-09)