En ny Ölandsförbindelse

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1633 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Statsrådet Tomas Eneroth (S)


N2018/04549/TIF

N2018/04568/TIF

Näringsdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2017/18:1633 av Jan R Andersson (M)
En ny Ölandsförbindelse och fråga 2017/18:1634 av Jan R Andersson (M) Beredskapssituationen för Öland vid störningar i broförbindelse

Jan R Andersson har frågat mig hur långt gången planeringen är med att finna en ny förbindelse mellan Öland och fastlandet. Jan R Andersson har frågat justitie- och inrikesministern vilken beredskap som finns för att vid en allvarlig störning av trafiken på Ölandsbron lösa person- och varutransporter till och från Öland, och vilka planer som finns på att göra exempelvis Grankullaviks hamn till en beredskapshamn. Den andra frågan har överlämnats till mig och jag väljer att svara på frågorna gemensamt.

Regeringen har nyligen fattat beslut om en nationell trafikslagsövergripande plan för transportinfrastrukturen för perioden 2018–2029. Det är en satsning på totalt 700 miljarder kronor och innefattar den största järnvägssatsningen i modern tid. Planen omfattar stora satsningar på såväl nybyggnation som upprustning och modernisering av befintlig infrastruktur. Beslutet rymmer också betydande satsningar på sjöfart och väg. Trots att regeringen nu alltså satsar 100 miljarder kronor mer än i förra planperioden har prioriteringar mellan olika åtgärder behövt göras.

Det är viktigt att vidta åtgärder för att säkerställa Ölandsbrons livslängd och garantera fortsatt bärkraft och robusthet. Trafikverket utför därför under 2018 och 2019 underhållsåtgärder på bron. Det handlar bl.a. om att byta brons skyddande tätskikt under beläggningen på högbrodelen samt att utföra betongreparationer. Trafikverket planerar även för ytterligare underhållsinsatser på Ölandsbron under 2025–2029. Trafikverket har vid framtagande av förslag till den nya nationella planen även haft i uppgift att lämna en särskild redovisning avseende krisberedskap och totalförsvar. I Trafikverkets redovisning har en ny förbindelse mellan Öland och fastlandet inte inrymts i förslaget till nationell plan 2018–2029.

Underhållsåtgärder är en viktig del i att upprätthålla robustheten i transportinfrastrukturen vilket också bidrar till krisberedskapen i Sverige. Regeringen har vidtagit ett flertal åtgärder för att utveckla krisberedskap och planering inför och vid höjd beredskap i transportsektorn. Sedan 2017 har exempelvis Trafikverket i uppgift att ta ett samlat ansvar för den övergripande planeringen av krisberedskap inför och vid höjd beredskap för samhällsviktig verksamhet inom transportsektorn.

Trafikverket konstaterar att mycket av arbetet för att stärka skydd och säkerhet, krisberedskap och planering för höjd beredskap handlar om att ta fram planer för hantering av olika störningar, inom ramen för den befintliga infrastrukturen. Trafikverket tar också fram så kallade kontinuitetsplaner för identifierade kritiska punkter i väg- och järnvägsanläggningarna, inklusive Ölandsbron.

Stockholm den 7 september 2018

Tomas Eneroth

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2018-08-28)