En rättssäker bedömning av behovet av personlig assistans

Svar på skriftlig fråga 2018/19:503 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Socialminister Lena Hallengren (S)


S2019/

1665/FST

Socialdepartementet

Socialministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:503 av Pia Steensland (KD)
En rättssäker bedömning av behovet av personlig assistans

Pia Steensland har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen kommer att vidta för att säkerställa att Försäkringskassan utövar en rättssäker bedömning så att den som behöver assistans ska få det, oavsett var i landet personen bor?

Enligt regeringsformen ska förvaltningsmyndigheter i sin verksamhet beakta likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Pia Steensland pekar alltså på en viktig princip och i Försäkringskassans regleringsbrev för 2018 har regeringen angett att målet för myndigheten bland annat är att besluten om assistansersättning ska vara likvärdiga över hela landet. Det betyder inte att andelen bifallsbeslut ska vara lika men att handläggningen ska vara likvärdig så att den som har rätt till assistansersättning ska få det oavsett var man bor i landet.

I Försäkringskassans årsredovisning för 2018 framgår att rättssäkerheten i handläggningen har utvecklats positivt, men är ännu inte tillfredställande.

Det är inte acceptabelt med regionala skillnader om skillnaderna i beslut om assistansersättning är osakliga. Det är därför centralt att Försäkringskassan fortsätter sitt arbete med att öka rättssäkerheten i handläggningen.

Stockholm den 17 april 2019

Lena Hallengren

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-04-04)