Ersättning vid expropriation av bostäder

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1640 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Statsrådet Heléne Fritzon (S)Svar på fråga 2017/18:1640 av Emma Hult (MP) Ersättning vid expropriation av bostäder

Emma Hult har frågat mig om jag avser att ta några initiativ med anledning av det som framkommit i promemorian Ersättning vid expropriation av bostäder (Ds 2016:16).

När expropriationslagen utarbetades förutsågs inte samhällsomvandlingar av det slag som gruvdriften i Kiruna och Gällivare-Malmberget medför. Om stora bostadsområden exproprieras påverkas utbudet av bostäder negativt, vilket begränsar möjligheterna för de boende att skaffa ersättningsbostäder. Detta väcker bl.a. frågan om expropriationslagens ersättningsregler är tillräckliga för att tillgodose de boendes behov av en ny bostad.

Mot denna bakgrund gav Justitiedepartementet en utredare i uppdrag att ta fram den promemoria om expropriation av bostäder som frågan avser. Syftet var att få förslag på åtgärder som behövs för att de boende ska omfattas av ett starkt bostadssocialt skydd. Promemorian har remitterats och bereds nu inom Regeringskansliet. Jag avser att återkomma i frågan.

Stockholm den 18 september 2018

Heléne Fritzon

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2018-09-06)