Ersättningsregler för kringboende vid Malmfältsgruvornas expansion

Svar på skriftlig fråga 2013/14:771 besvarad av Peter Norman (M), statsråd

Peter Norman (M), statsråd

Fi2014/2822

Finansdepartementet

Finansmarknadsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2013/14:771 av Siv Holma (V) Ersättningsregler för kringboende vid Malmfältsgruvornas expansion

Siv Holma har frågat mig om jag skyndsamt kommer att tillsätta en utredning om mer sociala och acceptabla ersättningsregler, nyckel-mot-nyckel-principen, för kringboende vid Malmfältsgruvornas expansion.

Det är LKAB:s ansvar att hantera den markåtkomst som är nödvändig för att delar av Malmberget och Kiruna ska kunna tas i anspråk för gruvdrift och att ersätta berörda parter för kostnader som dessa har i samband med samhällsomvandlingarna. Jag förutsätter att LKAB fortsätter att ta sitt ansvar i dessa frågor.

Processen inrymmer självklart svåra avvägningar för alla berörda parter. Regeringen följer och underlättar processen genom att främja dialog mellan aktörerna och bistå i särskilda frågor. Detta sker både genom Malmfältsgruppen och genom den löpande ägardialogen med LKAB. Jag har själv besökt Kiruna vid ett flertal tillfällen och mitt intryck är att det finns en konstruktiv dialog mellan de olika intressenterna för att säkra både en fortsatt gruvdrift och att enskilda får ersättning för sina kostnader.

Det är inte aktuellt att tillsätta en utredning som tar sikte på just ersättningen till de kringboende vid Malmfältsgruvorna.

Stockholm den 5 september 2014

Peter Norman

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2014-08-22)