Ett hot mot de fria medierna

Svar på skriftlig fråga 2018/19:175 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)


Ku2019/

00203/MF

Kulturdepartementet

Kultur- och demokr

atiministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:175 av Åsa Coenraads (M) om
Ett hot mot de fria medierna

Åsa Coenraads har frågat mig hur public service på sikt ska klara av sin samhällsgranskning när extremismen blir ett samhälls- och demokratiproblem.

Tillgången till fria medier som skildrar samhället och granskar dess makthavare är en viktig del av vårt demokratiska system. När hot och hat som riktas mot journalister eller andra deltagare i samhällsdebatten leder till självcensur så är det ett hot mot det demokratiska samtalet och i förlängningen mot vår demokrati.

Som redovisas i svar på fråga från Boriana Åberg (M) inleddes under förra mandatperioden en rad insatser för att förebygga och motverka utsatthet för hot och hat, t.ex. bland journalister och opinionsbildare, och det arbetet fortsätter. Hot och hat får aldrig normaliseras. Var och en måste bidra till ett konstruktivt samtalsklimat fritt från hot och hat. Det är ett gemensamt ansvar att vända utvecklingen.

SVT och SR har i uppdrag att meddela nyheter, stimulera till debatt och ge medborgarna en allsidig samhällsinformation. Verksamheten ska präglas av oberoende och stark integritet och bedrivas självständigt i förhållande till såväl staten som olika ekonomiska, politiska och andra intressen och maktsfärer i samhället. Public service-företagen har ett stort ansvar att i sin granskning även hantera ämnen som är konfliktfyllda och där debatten blivit polariserad.

Hur SVT arbetar med säkerhet för dem som medverkar vid olika inspelningar är en fråga för företaget att svara på. För att värna SVT:s, SR:s och UR:s möjligheter att fullgöra sina uppgifter som oberoende medieföretag i allmänhetens tjänst, där även säkerhetsarbete har blivit en allt viktigare förutsättning, krävs dock även fortsättningsvis stabila och långsiktiga villkor för verksamheten. Regeringen förbereder nu, med utgångspunkt i den parlamentariska public service-kommitténs slutbetänkande, den proposition som ska lägga grunden för verksamhetens villkor de kommande åren.

Stockholm den 20 februari 2019

Amanda Lind

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-02-07)