Ett levande kustfiske

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1752 besvarad av Statsrådet Anna-Caren Sätherberg (S)

Statsrådet Anna-Caren Sätherberg (S)
N2022/01456 N2022/01474 Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2021/22:1752 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) Ett levande kustfiske och fråga 2021/22:1753 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) Husbehovsfiske och tumlare i Öresund

Ann-Charlotte Hammar Johnsson har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att möjliggöra fortsatt fiske i dessa bl.a. nordvästra Skåne så att inte det levande kustfisket dör ut. Ann-Charlotte Hammar Johnsson har även frågat kulturminister om hon avser att, inom sitt ansvarsområde vidta några åtgärder så att det blir möjligt för fortsatt företagande med nordisk båtbyggartradition och husbehovsfiske samtidigt som man värnar tumlare i Öresund.

Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågorna och jag väljer att besvara dem i ett sammanhang.

Det småskaliga och kustnära fisket är en viktig fråga för regeringen. Regeringens övergripande målsättning är ett hållbart fiske, ökad resurseffektivitet och mer hållbara fiskemetoder och redskap.

Havs- och vattenmyndigheten har regeringens uppdrag att verka för en hållbar förvaltning av fiskeresurserna. Myndigheten får meddela föreskrifter om fiskevården och fiskets bedrivande som förbjuder eller begränsar fisket när det gäller vilken fisk som får fångas. Myndigheten reglerar även användningen av fiskefartyg, fiskemetoder eller fiskeredskap och fiske inom vissa områden eller för vissa ändamål samt vilken hänsyn som ska tas utifrån bl.a. naturvårdsintressen.

Regeringen har under mandatperioden möjliggjort stöd för mer hållbara fiskemetoder och redskap. Bevarandeåtgärder i marina skyddade områden ska vara relevanta och ändamålsenliga. Förslag till bevarandeåtgärder ska tas fram utifrån vetenskapliga underlag och fiskeregleringar ska utformas så långt möjligt i samråd med andra berörda intressenter.

Havs- och vattenmyndigheten remitterade ett förslag under början av 2021 om fiskereglering i marina skyddade områden i Västerhavet. Förslaget innebär att fiskets bedrivande eller användning av redskap i vissa fall kan behöva begränsas med hänsyn till bevarandeåtgärderna. Regeringen har också under våren 2022 gett Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att utforma och inrätta ett övervakningsprogram för oavsiktlig bifångst av marina däggdjur (tumlare).

Den 17 februari 2022 beslutade dessutom regeringen om Sveriges förslag till havs-, fiskeri- och vattenbruksprogram 2021–2027. Programmet erbjuder en bred palett av åtgärder för att stödja och främja ekonomisk, socialt och miljömässigt hållbart fiske och vattenbruk.

Beslutet att uppta klinkbåtstraditionen på Unescos lista över mänsklighetens immateriella kulturarv fattades av Unescos kommitté för det immateriella kulturarvet på kommitténs möte i december 2021. Inskrivningen på listan är resultatet av en nominering från samtliga nordiska länder gemensamt.

Institutet för språk och folkminnen samordnar arbetet i Sverige med tillämpningen av Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet, som Sverige ratificerade 2011. Det utgår dock inget statligt stöd per automatik på grund av en inskrivning på Unescos lista. Men en inskrivning innebär i sig ett synliggörande av det immateriella kulturarvet. Statligt bidrag kan sökas från Riksantikvarieämbetet som fördelar bidrag för ideellt kulturarvsarbete bl.a. för arbete med det immateriella kulturarvet.

Jag vill avslutningsvis understryka att det inte finns något förslag eller inriktning från regeringen för ett generellt förbud mot husbehovsfiske. Jag och regeringen har tvärtom vidtagit en rad olika åtgärder som syftar till att förbättra havsmiljön samt främja och utveckla det svenska fisket på både kort och lång sikt så att både yrkes- och fritidsfiskare samt övriga näringar kopplade till kustlandskapet ska kunna fortsätta bedriva och utveckla sin verksamhet inte minst i syfte att kunna bidra till den svenska livsmedelsproduktionen.

För mig och regeringen är det viktigt att det även i framtiden finns förutsättningar för en god havsmiljö, levande kustlandskap och att de blå näringarna fortsätter utvecklas utan att det sker på bekostnad av tradition eller överutnyttjande av marina resurser.

Stockholm den 29 juni 2022

Anna-Caren Sätherberg

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2022-06-20)