European Spallation Source (ESS)

Svar på skriftlig fråga 2021/22:819 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Utbildningsminister Anna Ekström (S)
U2022/ 00282 Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2021/22:819 av Mats Persson (L)
European Spallation Source (ESS)

Mats Persson har frågat mig om jag avser vidta några åtgärder med anledning av situationen kring ESS.

ESS är en högteknologisk forskningsanläggning som byggs gemensamt av tretton medlemsländer. ESS kommer att möjliggöra banbrytande forskning inom flera områden och svenska forskare och företag kommer kunna dra stor nytta av anläggningen när den står klar.

Sverige och Danmark har som värdländer centrala roller för att ge ESS goda förutsättningar att fungera ändamålsenligt på svensk och dansk mark. Ett flertal åtgärder har redan tagits av värdländerna för att stödja etableringen av ESS, t.ex. har ESS blivit befriad från energiskatt och moms.

Det är nu viktigt att säkerställa att konstruktionen och driftsättningen av ESS kan ske så skyndsamt som möjligt, trots de förseningar som uppkommit på grund av pandemin. Regeringen har därför i regleringsbrevet för 2022 givit expertmyndigheten Vetenskapsrådet ett utökat uppdrag att stärka arbetet med ESS. Därutöver ska Vetenskapsrådet i mars inkomma med en konsekvensanalys avseende finansiering av Sveriges andel i ESS t.o.m. 2030 inklusive konsekvenser av att färdigställandet försenats.


Ett komplext och internationellt samarbete av det här slaget påverkas märkbart av den pågående pandemin. Regeringen och Vetenskapsrådet följer utvecklingen noga, och jag ser fram emot att ta del av de konsekvensanalyser som kommer att presenteras under våren.

Stockholm den 26 januari 2022

Anna Ekström

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2022-01-19)