EU:s ramdirektiv för vatten

Svar på skriftlig fråga 2018/19:885 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)


M2019/01524/Nm

Miljödepartementet

Miljö- och klimatministern samt vice statsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:885 av Johan Hultberg (M)
EU:s ramdirektiv för vatten

Johan Hultberg har frågat mig om regeringen har någon plan för att få fram erfarenheter och synpunkter från alla delar av samhället som berörs av ram-direktivet för vatten, inte minst för att Sverige ska kunna påverka eventuella förändringar av direktivet.

Europeiska kommissionen arbetar med en utvärdering av ramdirektivet för vatten. Att sådan utvärdering ska göras regleras i artikel 19 i direktivet. Regeringen följer kommissionens arbete. Nästa steg för kommissionen är
att sammanställa sina slutsatser och föreslå nödvändiga ändringar. Kom-missionen har s.k. initiativrätt vad gäller ett föreslå nya eller ändrade EU-rättsakter.

Det pågår en ständig utveckling och förbättring av genomförandet av direk-tivet både på EU-nivå och i Sverige. Som ett led i denna process för översyn av ramdirektivet för vatten har regeringen och myndigheter en kontinuerlig dialog med berörda aktörer såsom bl.a. kommuner och bransch- och miljö-organisationer. Regeringen har också för avsikt att under hösten bjuda in till ett sakråd för att inhämta underlag från berörda aktörer.

Stockholm den 27 augusti 2019

Isabella Lövin

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-08-12)