Export av socialt utsatta människor

Svar på skriftlig fråga 2018/19:702 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Socialminister Lena Hallengren (S)


S2019/

02628/FST

Socialdepartementet

Socialministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:702 av Mikael Dahlqvist (S)
Export av socialt utsatta människor

Mikael Dahlqvist har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att få bukt med problemet med exporten av socialt utsatta till mindre kommuner.

Precis som Mikael Dahlqvist skriver ska socialtjänstens verksamhet bygga på respekt för människors självbestämmande och integritet. Att tvinga någon att flytta är inte i linje med socialtjänstlagens intentioner. Det är inte heller godtagbart att enstaka kommuner, om så är fallet, vältrar över ansvaret på andra kommuner.

Regeringen är emellertid förhindrad att ha synpunkter på hur en kommun bör agera i ett enskilt fall eller ge anvisningar åt en kommun om hur lagar och andra författningar bör tolkas. Jag kan därför endast uttala mig på en generell nivå om innehållet i den befintliga regleringen.

Ansvarsfördelningen mellan kommuner för stöd och hjälp regleras i 2 a kap. socialtjänstlagen (2001:453). Syftet är att undvika tvister och stärka den enskildes rättssäkerhet. Enligt huvudregeln har bosättningskommunen ansvar för stöd och hjälp. Om den enskilde har för avsikt att flytta till en annan kommun ska denna kommun anses vara bosättningskommun. Reglerna i socialtjänstlagen innebär vidare att var och en i första hand är skyldig att försörja sig själv och sin familj inom ramen för sin förmåga. I detta ingår också ansvar för att ordna bostad på egen hand.

Kommunerna har enligt lag ett ansvar för bostadsförsörjningen och ska med riktlinjer planera för bostadsförsörjningen i kommunen. De senaste åren har det skett en kraftig ökning av antalet kommuner som har aktuella riktlinjer för bostadsförsörjningen vilket är positivt. Socialtjänstens ansvar och uppdrag i bostadsfrågor kan dock upplevas som otydligt. Utredningen Framtidens socialtjänst (S2017:03) har i uppdrag att bland annat analysera detta. Uppdraget ska redovisas i juni 2020.

Stockholm den 12 juni 2019

Lena Hallengren

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-05-29)