Extra avgift för vissa SJ-biljetter

Svar på skriftlig fråga 2016/17:661 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)


PAGE

1


N2017/00322/SB och 2017/00331/SB

Näringsdepartementet

Närings- och innovationsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2016/17:660, 2016/17:661 av Sten Bergheden (M) Extra avgift för vissa SJ-biljetter

Sten Bergheden har frågat mig om jag avser att ta något initiativ eller vidta någon åtgärd med anledning av SJ:s prishöjning på biljetter som köps via manuella försäljningsställen. Vidare har Sten Bergheden frågat Barn-, äldre och jämställdhetsministern om hon avser att vidta någon åtgärd inom ramen för sitt ansvarsområde med anledning av SJ:s avgifter.

Frågan har överlämnats till mig.

SJ AB har gjort förändringar av bokningsavgifterna med målsättningen att göra dem enklare och tydligare samt att fortsätta främja förflyttningen från manuell service till självbetjäning. Redan idag går 96 procent av SJ:s egen försäljning genom någon av SJ:s digitala kanaler. Den 11 januari 2017 införde SJ AB en separat serviceavgift om 100 kr per beställning i SJ AB:s manuella kanaler. Samtidigt sänktes dock bokningsavgiften från tolv procent till fyra procent. För många kunder blir därmed biljettpriset istället något lägre.

Jag har inhämtat från SJ AB att efter införandet av serviceavgiften får de kunder som önskar hjälp av SJ AB:s medarbetare att själva köpa sina biljetter, via biljettautomat, på sj.se eller i SJ AB:s app. Ingen serviceavgift tas då ut och kunden vet inför nästa köp hur det fungerar. Erbjudande om hjälp till självbetjäning lämnas i både resebutik och via tonval på telefon.

SJ AB förvaltas av regeringen genom Regeringskansliet, Näringsdepartementet. Det är dock SJ AB:s styrelse och ledning som ansvarar för den löpande förvaltningen av bolagets operativa verksamhet. Jag har fullt förtroende för SJ AB:s styrelse och ledning och finner inte

anledning att vidta några åtgärder med anledning av frågorna.

Stockholm den 25 januari 2017

Mikael Damberg

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2017-01-13)